ภาษี

ประมาณการภาษีครึ่งปีนิติบุคคลขาดเกิน 25% แก้ไขอย่างไร?

ประมาณการภาษีครึ่งปีนิติบุคคลขาดเกิน 25% แก้ไขอย่างไร?

ภาษีครึ่งปีนิติบุคคลที่เราต้องยื่นแบบภงด.51 ทุกๆปี  พอถึงปลายปี ก็ต้องคำนวณภาษีใหม่เป็นตัวเขที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีและเสียภาษี เราก็จะมีความกังวลว่า เอะ!! ยอดที่นำส่งไปตอนครึ่งปีนี้ มีความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่กันนะ และความคลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะ ที่จะต้องมาประเมินกันอีกครั้งนึง ว่าเราต้องแก้ไขกันอย่างไรดี จึงเกิดเป็นบทความนี้ขึ้นค่ะ
เริ่มต้น เรามารู้จักว่า ทำไมเราต้องประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีกันก่อนเลยค่ะ

1. ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนั้น ที่ต้องประมาณการก็เพราะว่า แบบภ.ง.ด.51 ใช้สำหรับยื่นภาษีครึ่งปี หรือครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เช่น 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ทำให้ทราบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงเพียงแค่ 6 เดือน  ส่วนอีก 6 เดือนต้องใช้วิธีประมาณการขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับกำไรสุทธิที่จะเกิดขึ้นจริงมากที่สุดค่ะ จึงเป็นที่มาของบทความนี้ค่ะ ถ้าหากประมาณการภาษีครึ่งปีนิติบุคคลขาดเกิน25%แก้ไขอย่างไร? ไปดูกันต่อค่ะ

  • กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน
  • ประมาณการกำไรสุทธิ 6 เดือน

นำมารวมกัน แล้วคำนวณภาษีต่อไป

2. ประมาณการภาษีครึ่งปีขาดเกิน25% เช็คยังไง?

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลขาดเกิน หมายถึง การเปรียบเทียบยอดภาษีระหว่าง กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50 และ ประมาณกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 ว่าแตกต่างกันไปกี่เปอร์เซ็นต์

สูตร  (1)   กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50  –  ประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 = ประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไป
         (2) (ประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไป / กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50) x 100 =  …….%

ยกตัวอย่างที่ 1

กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.501,000,000
ประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51800,000


คำนวณหาประมาณการภาษีครึ่งปีขาดเกิน

กำไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.501,000,000
ลบ ประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51800,000
ประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไป200,000

(1)   กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50  –  ประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 = ประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไป
      1,000,000 – 800,000 = 200,000 บาท
(2) ( ประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไป / กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50 ) x 100 =  …….%
    (  200,000 / 1,000,000 ) x 100 = 20%
สรุปตัวอย่างที่ 1 ประมาณการภาษีครึ่งปีขาด 20%

ยกตัวอย่างที่ 2

กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.501,000,000
ประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51700,000


คำนวณหาประมาณการภาษีครึ่งปีขาดเกิน

(1)   กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50  –  ประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 = ประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไป
      1,000,000 – 700,000 = 300,000 บาท
(2) ( ประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไป / กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50 ) x 100 =  …….%
    (  300,000 / 1,000,000 ) x 100 = 30%
สรุปตัวอย่างที่ 2 ประมาณการภาษีครึ่งปีขาด 30%

ยกตัวอย่างที่ 3

กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.501,000,000
ประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.511,500,000


คำนวณหาประมาณการภาษีครึ่งปีขาดเกิน

(1)   กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50  –  ประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 = ประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไป
      1,000,000 – 1,500,000 = – 500,000 บาท
(2) ( ประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไป / กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50 ) x 100 =  …….%
    (  -500,000 / 1,000,000 ) x 100 = 50%
สรุปตัวอย่างที่ 3 ประมาณการภาษีครึ่งปีเกิน 50%

3. ประมาณการภาษีครึ่งปี สูงไป หรือ ต่ำไป มีวิธีแก้ไขอย่างไร?

3.1 ประมาณการภาษีครึ่งปีสูงไป

ประมาณการภาษีครึ่งปีสูงไป หมายถึง กิจการประมาณการภาษีครึ่งปีเกินไป ทำให้จ่ายภาษีครึ่ง ภ.ง.ด.51 มีมากกว่าจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงตามภาษีทั้งปี ภ.ง.ด.50
ยกตัวอย่าง รอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ภ.ง.ด.51 ปี 2565ยอดจ่ายภาษี 300,000 บาท
ภ.ง.ด.50 ปี 2565ยอดจ่ายภาษี 250,000 บาท

ภ.ง.ด.51 ปี 2565 มากกว่า ภ.ง.ด.50 ปี 2565 จำนวน 50,000 บาท
ทำให้ต้องทำเรื่องขอคืนภาษีค่ะ

3.2 ประมาณการภาษีครึ่งปีต่ำไป

ประมาณการภาษีครึ่งปีต่ำไป หมายถึง กิจการประมาณการภาษีครึ่งปีขาดไป ทำให้จ่ายภาษีครึ่ง ภ.ง.ด.51 มีน้อยกว่าจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงตามภาษีทั้งปี ภ.ง.ด.50
ยกตัวอย่าง รอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ภ.ง.ด.51 ปี 2565ยอดจ่ายภาษี 100,000 บาท
ภ.ง.ด.50 ปี 2565ยอดจ่ายภาษี 250,000 บาท

ภ.ง.ด.51 ปี 2565 น้อยกว่า ภ.ง.ด.50 ปี 2565 จำนวน 150,000 บาท
หากเป็นกรณี ประมาณการภาษีครึ่งปีต่ำไป ต้องมีคำถามต่ออีกว่า ต่ำไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากหากต่ำไป 25% ต้องไปพิจารณาเกี่ยวกับการเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกค่ะ

ถ้าหากคำนวณออกมาแล้วมีประมาณการกำไรสุทธิที่ขาดไปเกิน 25% ต้องพิจารณาว่าในส่วนที่เกินนั้น เป็นเหตุอันสมควรตามกฏหมายหรือไม่ ในหัวข้อถัดไปค่ะ

4. เหตุอันสมควรลักษณะเป็นอย่างไร?

การประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีนั้น หากเป็นเหตุอันสมควรตามที่กฎหมายกำหนดเราก็ไม่ต้องกังวลนะคะ ผ่านฉลุยจ้า และเหตุอันสมควรที่กฎหมายกำหนดนั้นมีอะไรกันบ้างเราลองมาดูกันค่ะ

ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.152/2558ฯ “ข้อ 1 กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือวาเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร

(1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีครึ่งปี ไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

(2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือ จะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปี ไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วเนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี”

พอเป็นภาษากฏหมายก็ยิ่งงกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ สรุปง่ายๆคือ ใครที่กำลังจะกดยื่น ภงด.51 ลองมาเช็คสมการด้านล่างสองสมการกันเลย

สมการแรก เพื่อนๆลองเช็คดูค่ะว่าคำนวณภาษีเป็นไปตามสมการข้อนี้หรือไม่

  • ภาษีครึ่งปีปีปัจจุบัน (ภงด.51 ปีนี้) > กึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน (ภงด.50 ปีก่อน)

ถ้าภาษีครึ่งปีที่คำนวณไว้เป็นไปตามสมการข้างต้นแล้วก็สบายใจได้เลยค่ะ หมายความว่า เพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดใดแล้วค่ะ แต่ถ้าไม่ผ่านสมการแรกก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะ ลองมาดูสมการที่สองต่อค่ะ

สมการสอง หากคุณไม่ผ่านสำหรับสมการแรกแล้ว สองเช็คสมการที่สองนี้ดูว่าคุณผ่านหรือเปล่า

  • ประมาณการกำไรสุทธิปีปัจจุบัน (ภงด.51 ปีนี้) > กำไรสุทธิปีก่อน (ภงด.50 ปีก่อน)

เพราะในบางปีที่มีการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีประมาณการภาษีครึ่งปีอาจจะต่ำ แต่อย่างน้อยหากท่านประมาณการกำไรในปีนั้นไว้มากกว่ากำไรสุทธิของปีก่อนแล้วก็เข้าข่ายว่าการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นเหตุอันสมควรตามที่กฎหมายกำหนด ถือว่าอยู่รอดปลอดภัยนะคะ

5. ข้อเสนอแนะ ก่อนยื่นภาษีเงินครึ่งปี ภ.ง.ด.51

อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธีที่เราแนะนำนั้นจะเหมาะกับกิจการที่กำลังเติบโตนะคะ เพราะว่ากิจการเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่กำไรสุทธิแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการประมาณการกำไรสุทธินั้นทำได้ค่อนข้างยาก เพื่อ safe ตัวเอง เราก็ควรจะคำนวณ ภงด.51 ให้สูงกว่าปีก่อนเอาไว้จะได้ไม่ต้องมาจ่ายเงินเพิ่มทีหลัง

แต่สำหรับกิจการที่ผลการดำเนินงานปีนี้ค่อนข้างแย่และเราทราบว่าแนวโน้มธุรกิจของเราในอีกครึ่งปีข้างหน้าคงไปไม่ได้สวยเหมือนปีก่อนๆ ท่านควรจะประมาณการกำไรสุทธิตามที่เป็นจริงนะคะ อย่าไปยึดติดกับ ภงด.50 ในอดีต เพราะหากท่านยึดตามกำไรสุทธิในอดีตที่สูงมากแล้ว นั่นหมายความว่าปีปัจจุบันท่านจะต้องควักกระเป๋าจ่ายภาษีครึ่งปีให้สรรพากรไปโดยไม่จำเป็น เพราะความเป็นไปได้ที่จะทำกำไรปีนี้นั้นอาจจะน้อยกว่าเดิมมาก และเมื่อท่านจ่ายภาษีครึ่งปีล่วงหน้าไปเกินความเหมาะสมแล้ว สุดท้ายท่านมาขอคืนภาษีอาจจะยากเย็นแสนเข็นกว่าเดิมเสียอีกที่จะได้เงินจ่ายภาษีล่วงหน้านั้นกลับมาค่ะ

สุดท้ายนี้ อยากให้ทุกกิจการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การมีงบประมาณประจำปีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ เพราะหากท่านมีข้อมูลยิ่งมากเท่าไร การประมาณการก็จะคลาดเคลื่อนน้อยลง สุดท้ายปัญหาเรื่อง ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า 25% ก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดประมาณการภาษีครึ่งปีนิติบุคคลขาด เกิน25% ไปได้ค่ะ

สามารถดูภาพรวมของประมาณการภาษีครึ่งปีนิติบุคคลขาดเกิน25% ได้ดังนี้

ประมาณกำไรสุทธิขาดเกิน25%
ประมาณกำไรสุทธิขาดเกิน25%

ส่วนในเรื่องของอัตราค่าปรับสำหรับการประมาณการกำไรสุทธิ ภ.ง.ด.51 ขาดไป เกิน 25%ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สามารถดูอัตราค่าปรับได้เพิ่มเติมที่บทความนี้ค่ะ

ยื่นภาษีกลางปี นักบัญชีต้องเช็คให้ครบก่อนยื่นจริง

#cpdacademy

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน
สอบถามได้ที่นี่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า