ภาษี

ยื่นภาษีกลางปี นักบัญชีต้องเช็คให้ครบก่อนยื่นจริง

ยื่นภาษีกลางปี นักบัญชีต้องเช็คให้ครบก่อนยื่นจริง

นักบัญชีและเจ้าของกิจการ มีเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในช่วงเวลาที่ผลประกอบการครึ่งปีออกมา ก็คือ การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีนั่นเอง ยื่นภาษีกลางปี คือ สิ่งที่ต้องทำการพิจารณาข้อมูลหลายอย่างในการนำตัวเลขที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดมาคำนวณภาษีทุกปี สำหรับกิจการเปิดใหม่ หรือนักบัญชีและเจ้าของกิจการที่กำลังจะยื่นเองเป็นครั้งแรก ก็มักจะมีคำถามว่า จะต้องใช้แบบอะไร คำนวณอย่างไร ยื่นช่องทางไหนได้บ้าง หากยื่นไม่ทันตามกำหนดจะมีค่าปรับเท่าไหร่ และในการคำนวณภาษีครึ่งปีนั้นต้องมีข้อระวังอะไรบ้าง ส่วนใหญ่หน้าที่ในยื่นภาษีกลางปีก็จะเป็นของนักบัญชีอย่างเรา ให้บทความนี้เป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดกันค่ะ

1. ยื่นภาษีกลางปีต้องใช้แบบอะไร

แบบยื่นภาษีกลางปี คือ ภ.ง.ด.51 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน)
ในรายการที่ต้องแสดงจะมีรายการที่ต้องแสดง ดังนี้

รายการที่ 1 การคำนวณฐานภาษี มีให้เลือก 3 กรณี

 • กรณีเสียภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ
 • กรณีเสียภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรก
 • กรณีเสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย

รายการที่ 2 เงินได้ที่ต้องเสียภาษี และการคำนวณภาษี

จากการคำนวณฐานภาษีจาก รายการที่ 1 นำมาคำนวณภาษี โดยใช้อัตราภาษีตามรูปแบบของกิจการ จะได้เป็นภาษีที่คำนวณได้นั่นเอง

ภงด51 คืออะไร
ภงด51 คืออะไร

เพื่อนๆ สามารถดาวน์โหลดแบบได้ตามลิงค์นี้ค่ะ แบบ ภงด.51

2. วิธีคำนวณทำยังไงบ้าง

ต่อไปเป็นการเลือกวิธีการคำนวณ มีอยู่ 2 วิธี และเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?

2.1 วิธีเสียภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ

คือ การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ คำนวณและชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

 • ประมาณการยอดรายรับ/ยอดขาย
 • ประมาณการยอดรายจ่าย

วิธีเสียภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ ใช้กับกิจการดังนี้

 • บริษัทจำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด

แต่ข้อระวังของวิธีนี้ คือการประมาณทั้งยอดรายรับ/ยอดขาย และ ยอดรายจ่าย
หากผลกำไรสุทธิปลายปี ทำให้มีแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
ต้องเสียค่าปรับ 20% ของภาษีที่ยื่นขาดไปด้วยนะคะ

ในเมื่อเราเป็นนักบัญชี ก็ต้องบอกผลกระทบเกี่ยวกับตัวเลขที่จะนำส่งองค์กรภายนอก ว่าต้องประมาณการให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงมากที่สุดนะคะ

2.2 วิธีเสียภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะบัญชี 6 เดือนแรก

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องมีการสอบทานงบการเงิน ระยะเวลา 6 ดือน ประเภทธุรกิจดังนี้

 • บริษัทจำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพาณิชย์
 • บริษัทเงินทุน
 • บริษัทหลักทรัพย์
 • บริษัทเครดิตฟองซิเออร์

การยกตัวอย่างเพื่อนำตัวเลขที่ได้ไปกรอก ภงด.51 นะคะ

ตัวอย่างการคำนวณภาษี
ตัวอย่างการคำนวณภาษี

วิธีการคำนวณ

คำนวณบาท
ประมาณการรายรับ/ยอดขาย10,000,000
หัก ประมาณการรายจ่าย2,000,000
ประมาณการกำไรสุทธิ8,000,000
กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ8,000,000 / 24,000,000
คูณ อัตราภาษี 20%4,000,000 x 20%800,000
รวมภาษีที่ต้องชำระ800,000


ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ง.ด.51
ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ง.ด.51
ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ง.ด.51
ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ง.ด.51
ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ง.ด.51
ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ง.ด.51

3. ชี้ช่องทางยื่นแบบภาษีด้วยตัวเองออนไลน์

ปัจจุบันการยื่นแบบนั้นพัฒนาระบบไปเยอะมากค่ะ การยื่นแบบต่างๆก็แสนง่ายดาย กรมสรรพากรได้สร้างการยื่นแบบออนไลน์ E-FILING อีไฟล์ลิ่ง ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์
เพื่อนๆสามารถคลิกตามได้ดังนี้เลยค่ะ

 • เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร
 • คลิกยื่นแบบทุกประเภท
ยื่นแบบทุกประเภท
ยื่นแบบทุกประเภท
 • เข้าสู่ระบบ ของสรรพากร
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
 • ทำการ Log in ด้วย Username และ Password ของบริษัท
ล็อคอิน
ล็อคอิน
 • เมื่อ Log in เข้าได้แล้ว ให้เลือกยื่นแบบ ภงด.51 คลิก ยื่นแบบ
ช่องทางการยื่นแบบออนไลน์
ช่องทางการยื่นแบบออนไลน์

4. ค่าปรับที่ควรรู้

อัตราค่าปรับและเงินเพิ่มภาษีกลางปี

ค่าปรับจะเป็นในส่วนของการยื่นล่าช้า
นิติบุคคลที่มีหน้าที่ในการยื่นแบบภงด.51 มีระยะเวลากำหนดในการยื่น และถ้าหากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามกำหนดดังนี้ค่ะ

 • หากยื่นเกิน 1- 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ เสียค่าปรับ 1,000 บาท
 • หากยื่นเกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ เสียค่าปรับ 2,000 บาท

และถ้าหากยื่นตามกำหนด แต่ยอดไม่ถูกต้องจะมีวิธีคิดอีก 3 รูปแบบ

4.1 ยื่นแบบภงด.51 ด้วยประมาณการกำไรสุทธิจริง ด้วยยอดที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าหากมีจำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่ายชำระ ต้องบวกเงินเพิ่ม 20% ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

ตามแบบ ภ.ง.ด 51 อีกด้วยนะคะ 

4.2 ยื่นแบบภงด.51 ด้วยประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจริงทั้งปี

ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

เพื่อนๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบภงด.51 ต้องยื่นภายในเมื่อไหร่ ได้ที่บทความนี้

ภงด51 คืออะไร บริษัทต้องยื่นภาษีทุกปีไหม ยื่นเมื่อไหร่บ้าง

4.3 ไม่ยื่นแบบภงด.51 หรือไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

มีภาษีที่ต้องเสียอีกด้วย ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

ภ.ง.ด.51 อัตราค่าปรับและเงินเพิ่ม
ภ.ง.ด.51 อัตราค่าปรับและเงินเพิ่ม

5. ข้อควรระวังการยื่นแบบภาษีกลางปี

การประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีนั้น หากเป็นเหตุอันสมควรตามที่กฎหมายกำหนดเราก็ไม่ต้องกังวลนะคะ ผ่านฉลุยจ้า และเหตุอันสมควรที่กฎหมายกำหนดนั้นมีอะไรกันบ้างเราลองมาดูกันค่ะ

ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.152/2558ฯ “ข้อ 1 กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือวาเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร

(1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีครึ่งปี ไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว

(2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือ จะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว แต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปี ไว้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วเนื่องจากได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษี”

พอเป็นภาษากฏหมายก็ยิ่งงกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ สรุปง่ายๆคือ ใครที่กำลังจะกดยื่น ภงด.51 ลองมาเช็คสมการด้านล่างสองสมการกันเลย

สมการแรก เพื่อนๆลองเช็คดูค่ะว่าคำนวณภาษีเป็นไปตามสมการข้อนี้หรือไม่

 • ภาษีครึ่งปีปีปัจจุบัน (ภงด.51 ปีนี้) > กึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน (ภงด.50 ปีก่อน)

ถ้าภาษีครึ่งปีที่คำนวณไว้เป็นไปตามสมการข้างต้นแล้วก็สบายใจได้เลยค่ะ หมายความว่า เพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดใดแล้วค่ะ แต่ถ้าไม่ผ่านสมการแรกก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะ ลองมาดูสมการที่สองต่อค่ะ

สมการสอง หากคุณไม่ผ่านสำหรับสมการแรกแล้ว สองเช็คสมการที่สองนี้ดูว่าคุณผ่านหรือเปล่า

 • ประมาณการกำไรสุทธิปีปัจจุบัน (ภงด.51 ปีนี้) > กำไรสุทธิปีก่อน (ภงด.50 ปีก่อน)

เพราะในบางปีที่มีการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีประมาณการภาษีครึ่งปีอาจจะต่ำ แต่อย่างน้อยหากท่านประมาณการกำไรในปีนั้นไว้มากกว่ากำไรสุทธิของปีก่อนแล้วก็เข้าข่ายว่าการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นเหตุอันสมควรตามที่กฎหมายกำหนด ถือว่าอยู่รอดปลอดภัยนะคะ

หากเพื่อนๆกังวลว่าจะทำยังไง จะประมาณการกำไรสุทธิอย่างไรไม่ให้ขาดเกิน 25% เพื่อนๆสามารถอ่านที่บทความนี้เพิ่มเติมได้นะคะ ประมาณการภาษีครึ่งปีนิติบุคคลขาดเกิน25%แก้ไขอย่างไร?

ข้อระวัง ภงด51
ข้อระวัง ภงด51

เมื่ออ่านครบหมดแล้ว สิ่งที่ต้องเช็คให้ครบก่อนยื่นจริงก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เพียงรู้ 5 หัวข้อนี้ ก็ลดทั้งความเสี่งที่จะเสียค่าปรับยื่นงบล่าช้า และเงินเพิ่มในส่วนต่างของประมาณการกำไรสุทธิขาด 25% เมื่อเทียบกับ ภงด.50 ขอให้เพื่อนๆยื่นภงด.51 ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่เสียค่าปรับใดใดเลยนะคะ

สำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นภาษีกลางปีแบบเจาะลึก ลองไปอ่านในบทความเหล่านี้ต่อได้เลยนะคะ

ภงด51 คืออะไร บริษัทต้องยื่นภาษีทุกปีไหม ยื่นเมื่อไหร่บ้าง
วิธีคำนวณภาษีครึ่งปีนิติบุคคล ภงด.51 บริษัทต้องใช้วิธีไหน?
วิธียื่นแบบ ภงด.51 ออนไลน์ในระบบสรรพากร
ประมาณการภาษีครึ่งปีนิติบุคคลขาดเกิน25%แก้ไขอย่างไร?

#cpdacademy

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน
สอบถามได้ที่นี่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า