ภาษี

วิธีคำนวณภาษีครึ่งปีนิติบุคคล ภงด.51 บริษัทต้องใช้วิธีไหน?

วิธีคำนวณภาษีครึ่งปีนิติบุคคล ภงด.51 บริษัทต้องใช้วิธีไหน?

ภงด.51 เป็นแบบยื่นภาษีครึ่งปีที่ทุกกิจการต้องนำส่งเป็นประจำในกิจการที่สรรพากรกำหนด  ส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมถึงทุกธุรกิจที่จดทะเบียน แต่แตกต่างก็เพียงแค่วิธีคิดเท่านั้น หลายๆบริษัท หลายกิจการก็ยังคงมีคำถาม ว่ากิจการของเรา ต้องเลือกการคำนวณแบบไหนล่ะภาษีครึ่งปี คืออะไร

1. ภาษีครึ่งปี คืออะไร

ภาษีครึ่งปีนิติบุคคล คือ ภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน
สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี หากยื่นแบบฯ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี

การแสดงรายการแบบ ภ.ง.ด.51 แยกเป็น 2 กรณี


1. ใส่ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี กรณียื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 โดยคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี


2. ไม่ต้องใส่ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี กรณียื่นแบแสดงรายการ บ ภ.ง.ด.51 โดยคำนวณและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการ

ภงด51 คืออะไร
ภงด51 คืออะไร

ดาวน์โหลดแบบภ.ง.ด.51

2. วิธีการคำนวณมีกี่แบบ

วิธีการคำนวณ 2 แบบ

 • เสียภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะบัญชี 6 เดือนแรก
 • เสียภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ

2.1 เสียภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะบัญชี 6 เดือนแรก

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องมีการสอบทานงบการเงิน ระยะเวลา 6 ดือน

 • บริษัทจำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพาณิชย์
 • บริษัทเงินทุน
 • บริษัทหลักทรัพย์
 • บริษัทเครดิตฟองซิเออร์

การคำนวณ ภงด.51 วิธีนี้ เราจะต้องมีงบแสดงฐานะการเงินและหนังสือรับรองของผู้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินด้วยนะ ส่วนธุรกิจ SMEs ทั้งหลายจะนิยมใช้วิธีที่ 2 มากกว่า


คือ การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ คำนวณและชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

 • ประมาณการยอดรายรับ/ยอดขาย
 • ประมาณการยอดรายจ่าย

แต่ข้อระวังของวิธีนี้ คือการประมาณทั้งยอดรายรับ/ยอดขาย และ ยอดรายจ่าย

หากผลกำไรสุทธิปลายปี ทำให้มีแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

ต้องเสียค่าปรับ 20% ของภาษีที่ยื่นขาดไปด้วยนะคะ ด้านล่างนี้เป็นภาพการสรุปว่า กิจการใด จะต้องเสียภาษีวิธีไหนบ้าง?

2.2 เสียภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ

 • บริษัทจำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การคำนวณ ภงด.51 วิธีนี้ สิ่งที่ต้องมีแบบขาดไม่ได้เลยก็คือ งบประมาณการกำไรสุทธิล่วงหน้าจนครบปี

สรุปคือ ภงด.51 จะคำนวณภาษีได้ต้องมี 1. รายงานประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี เพื่อทำการคำนวณภาษี และ 2. งบแสดงฐานะการเงินและหนังสือรับรองของผู้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน

ขาย และ ยอดรายจ่าย
หากผลกำไรสุทธิปลายปี ทำให้มีแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

แต่ข้อระวังของวิธีนี้ คือการประมาณทั้งยอดรายรับ/ยอดขาย และ ยอดรายจ่าย
หากผลกำไรสุทธิปลายปี ทำให้มีแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
ต้องเสียค่าปรับ 20% ของภาษีที่ยื่นขาดไปด้วยนะคะ

ภาพด้านล่างนี้เป็นภาพการสรุปว่า กิจการใด จะต้องเสียภาษีวิธีไหนบ้าง?

ใครต้องยื่นภาษีครึ่งปีบ้าง
ใครต้องยื่นภาษีครึ่งปีบ้าง

3. สิ่งที่ต้องมีก่อนคำนวณภาษีครึ่งปี

3.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องมีการสอบทานงบการเงิน ระยะเวลา 6 เดือน

 • บริษัทจำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพาณิชย์
 • บริษัทเงินทุน
 • บริษัทหลักทรัพย์
 • บริษัทเครดิตฟองซิเออร์

จะต้องใช้วิธีคำนวณภาษีวิธีกำไรสุทธิจริงในครึ่งปีแรก
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องมีการสอบทานงบการเงิน ระยะเวลา 6 ดือน

กรณีคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิเสียภาษีจากกำไรสุทธิจริงในครึ่งปีแรก  ต้องใส่ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีด้วย

3.2 กลุ่มที่ 2 ใช้การคำนวณวิธีการประมาณการกําไรสุทธิ

 • บริษัทจำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประมาณการโดยการนำผลผลประกอบการจริง 6 เดือนแรก บวกกับประมาณการที่จะเกิดขึ้นอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยพิจารณาจาก

 • ด้านรายได้ จะเป็นบัญชีรายได้ รายได้อื่น
 • ด้านรายจ่าย จะเป็นบัญชีต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้องพิจารณาเรื่องรายจ่ายต้องห้าม เช่นเดียวเหมือนตอนที่จะยื่น ภงด.50 เลยค่ะ

4. ยกตัวอย่างการคำนวณภาษีครึ่งปี วิธีการประมาณการกำไรสุทธิ

 • รายรับหรือยอดขายก่อนหักค่าใช้จ่าย 6 เดือนแรก  จำนวน 500,000 บาท
 • รายรับหรือยอดขายก่อนหักค่าใช้จ่าย ประมาณการ  จำนวน 600,000 บาท
 • รายจ่าย 6 เดือนแรก จำนวน 100,000 บาท
 • รายจ่าย ประมาณการ จำนวน 150,000 บาท
 • ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชี จำนวน 50,000 บาท
 • ประมาณการกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นตามกฏหมาย จำนวน 700,000 บาท

คำนวณได้ตามภาพดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณภาษีครึ่งปี
ตัวอย่างการคำนวณภาษีครึ่งปี

5. สอนวิธีกรอกภาษีครึ่งปี ภงด51

เมื่อเรารู้วิธีการคำนวณแล้วต่อไปเป็นวิธีการกรอกภาษีครึ่ง ภงด.51 กันค่ะ
สามารถดาวน์โหลดแบบภาษีและคู่มือการกรอกแบบภาษี จากกรมสรรพากรได้เลยค่ะ
พอเราทำตามข้อ 4 เป็นวิธีการคำนวณแล้ว ก็นำรายการที่เราเก็บยอดไว้ ไปลงแบบภงด.51 กันเลย
ตามกรอบสีแดงในภาพเลยค่ะ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีครึ่งปี
ตัวอย่างการคำนวณภาษีครึ่งปี

เห็นไหมคะเพื่อนๆ ตัวอย่างที่พากรอกนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แต่สิ่งที่ยากก็คือกระบวนการก่อนที่จะได้มาตัวเลขมานี่แหละค่ะที่ยาก และตัวเลขการประมาณการของ 6 เดือนหลังที่ต้องใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดค่ะ ถ้าผ่านข้อเหล่านี้ไปได้ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51 ก็สบายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วค่ะ

มีอีกช่องทางเลือกนึง เพื่อที่เป็นตัวเลือกของความสะดวกสบาย โดยการยื่นในระบบออนไลน์ได้ด้วยนะคะ เพื่อนๆยังสามารถติดตามอ่านความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นแบบ ภงด51 ได้ดังนี้นะคะ วิธียื่นแบบ ภงด51 ออนไลน์ในระบบสรรพากร คลิกได้เลยจ้า

#cpdacademy

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน
สอบถามได้ที่นี่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า