ภาษี

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายต้องเข้าใจอะไรบ้าง ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ มีอะไรต้องเข้าใจบ้าง

เพื่อนๆหลายท่าน คงเคยได้ยินเกี่ยวภาษีหัก ณ ที่จ่ายกันมาบ้างแล้วว่าเป็นวิธีการที่ผู้จ่ายเงินหักภาษีส่วนหนึ่งเอาไว้ก่อนที่จะจ่ายให้ผู้รับเงิน จากนั้นพวกเค้าก็นำส่งภาษีให้กับสรรพากร โดยที่จะต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า ไม่ได้แฮบเงินส่วนนี้ไปไว้ใช้เองนะ

ทีนี้หลายคนน่าจะมีข้อสงสัยต่อค่ะว่าเจ้าหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายนี้มันเป็นยังไง แล้วทั้งผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินนั้นต้องเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารตัวนี้อย่างไรบ้าง เราจะมาเล่าให้ฟัง และชี้เป้าช่องทางไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ฟรีๆ ในบทความนี้ค่ะ

1. หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ใบ 50 ทวิ หรือ ใบ Withholding Tax คือเอกสารที่ออกโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่จ่ายเงิน เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันว่าเงินที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลไปนั้น ได้ทำการหักภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนั่นเอง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย จะให้แก่ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ (ผู้รับเงิน) เหมือนกับว่า รายได้ที่เกิดขึ้นนี้ ถูกหักภาษีไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเอง
ในทางกลับกัน ผู้มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้จ่ายเงิน) ก็มีหน้าที่นำส่งเงินที่หักไว้นั้น ให้กับกรมสรรพากรทุกเดือนนั่นเองค่า

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร
Withholding Tax คือ อะไร

2. ตัวอย่างแบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่าย

นี่คือ หน้าตาแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายค่ะ ส่วนในรายละเอียดว่าในนี้ต้องมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังในหัวข้อถัดไปนะคะ

รายละเอียดในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายประกอบไปด้วย

 1. ชื่อและที่อยู่ของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับเงิน
  ควรระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับเงินโดยชัดเจน ซึ่งอาจรวมถึงเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (หากมี)
 2. ประเภทเงินได้พึงประเมิน
 3. ระบุวันที่ที่มีการจ่ายเงินหรือหักภาษีไว้
 4. ระบุจำนวนเงินที่จ่ายหรือหักภาษีไว้
  จำนวนเงินที่จ่าย ระบุจำนวนเงินที่จ่ายให้กับบริษัทหรือบุคคลนั้นโดยชัดเจน รวมถึงการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการจ่ายเงินด้วย
 5. ระบุการหักภาษี
  ระบุจำนวนเงินที่ถูกหักภาษีจากยอดเงินที่จ่ายให้กับบริษัทหรือบุคคลนั้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง
 6. ลายเซ็นอนุมัติ
  ควรมีลายเซ็นของบุคคลที่มีอำนาจลงลายเซ็นเพื่อยืนยันความถูกต้องของหนังสือ
 7. ข้อความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ต้องมีข้อความด้านบนแต่ละฉบับ
  ฉบับที่ 1 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการ”
  ฉบับที่ 2 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน”

สำหรับใครที่ต้องจ่ายเงินและหัก ณ ที่จ่ายอยู่บ่อยๆ ให้ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายได้ที่นี่ฟรีๆ เลย

3. ข้อมูลที่สำคัญห้ามพลาดในหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย 50(ทวิ)

 1. ข้อความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ต้องมีข้อความด้านบนแต่ละฉบับ
  ฉบับที่ 1 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการ”
  ฉบับที่ 2 มีข้อความว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน”
 2. ข้อมูลของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. ข้อมูลของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 4. ประเภทเงินได้พึงประเมิน วันที่หักภาษี จำนวนที่จ่าย และภาษีที่หักไว้
 5. การลงรายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อมูลที่สำคัญและห้ามขาด เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายภาษี

ทั้ง 5 ข้อมูลที่สำคัญจะอยู่ส่วนไหนของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายบ้าง ไปดูภาพนี้กันค่ะ

ข้อมูลที่สำคัญ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
ข้อมูลที่สำคัญ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

4. ขั้นตอนในการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ใบ Withholding Tax)

ผู้ที่ต้องออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายก็คือ คนที่จ่ายชำระเงินค่ะ ถ้าเป็นประเภทเงินได้ที่เข้าเงื่อนไข อย่าลืมหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย

 1. เตรียมข้อมูล
  เริ่มต้นโดยเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการออกใบ Withholding Tax ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงิน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงิน รวมถึงยอดเงินที่ถูกหักภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 2. ตรวจสอบกฎหมาย
  ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้ใบ Withholding Tax เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
 3. จัดทำหนังสือ
  ทำการจัดทำใบ Withholding Tax โดยระบุข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ข้อมูลผู้รับเงิน จำนวนเงินที่จ่าย และยอดเงินที่ถูกหักภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง
  ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในใบ Withholding Tax ว่าถูกต้องตามข้อมูลที่เตรียมไว้หรือไม่ และตรวจสอบว่ายอดเงินที่ถูกหักภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายที่ระบุ
 5. ลงลายมือ
  เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่รับผิดชอบจะต้องลงลายมือลงบนใบ Withholding Tax เพื่อยืนยันความถูกต้องและเป็นที่เชื่อถือ
 6. จัดเก็บเอกสาร
  จัดเก็บใบ Withholding Tax และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อใช้ในการรายงานภาษีหรือการตรวจสอบในอนาคต

5. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับใบ 50 ทวิ หรือ ใบ Withholding Tax

การเก็บรักษาใบ Withholding Tax

 1. การจัดเก็บในที่ปลอดภัย
  ใบ 50 ทวิ หรือ ใบ Withholding Tax เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย์เลยนะคะ เพราะว่าตอนสิ้นปี เราสามารถนำมาหักกับยอดภาษีที่เราต้องจ่ายชำระได้ เพราะฉะนั้นควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยอย่างดี เช่น จัดเก็บในที่สูงเพื่อกันน้ำท่วม จัดเก็บในห้องเอกสารและเขียนสันแฟ้มให้ชัดเจน ง่ายต่อการหยิบออกมาใช้งาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการรายงานภาษีหรือการตรวจสอบในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
 2. การเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด
  ควรเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 5 ปี ดังนั้น ควรจัดเก็บให้เรียบร้อยและสถานที่มิดชิด คงทนตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 3. การเข้าถึงข้อมูล
  ใบ 50 ทวิ หรือ ใบ Withholding Tax เป็นเอกสารสำคัญเปรียบเสมือนทรัพย์สินชนิดหนึ่งและอาจโดนเรียกตรวจในอนาคตได้ ควรมีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอาจจะโยกย้ายหรือนำไปทิ้ง อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ค่ะ
 4. การเก็บสำเนาสำรอง หากเป็นไปได้ควรจัดเก็บสำเนาสำรองของใบ Withholding Tax ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความสูญหายหรือเสียหายของเอกสารต้นฉบับค่ะ

การเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สามารถนำเอกสารเหล่านี้ หากถูกเรียกให้รายงานภาษีหรือโดนตรวจสอบ จะได้หยิบนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกและการจัดเก็บลักษณะนี้เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดเรื่องของการเก็บรักษาเอกสารด้วยค่ะ

การใช้ใบ 50 ทวิ หรือ ใบ Withholding Tax ในการประกอบการทางธุรกิจ

 1. การบัญชีและการเงิน
  ใบ Withholding Taxเป็นเอกสารที่สำคัญในการบัญชีและการเงินของธุรกิจ เช่น การบันทึกรายรับ-รายจ่าย การจ่ายเงินและการหักภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
 2. การรายงานภาษี
  ใบ Withholding Taxเป็นหลักฐานสำคัญในการรายงานภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม การรับรองหักภาษีในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้อง
 3. การตรวจสอบภายใน
  ใบ Withholding Taxสามารถนำมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายในของธุรกิจ เพื่อตรวจสอบว่าการรับเงินและการหักภาษีถูกต้องตามนโยบายและข้อกำหนดทางภาษีที่เกี่ยวข้อง
 4. การตรวจสอบจากหน่วยงานภาษี
  ใบ Withholding Tax เป็นเอกสารที่สำคัญในกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภาษี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับกฎหมายภาษี

การตรวจสอบความถูกต้องของใบ Withholding Tax

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในหนังสือ
  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ระบุในหนังสือรับรองหัก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับเงิน ข้อมูลเงินที่จ่าย และการหักภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบความสอดคล้องกับเอกสารอื่น
  ตรวจสอบว่าหนังสือรับรองหักเป็นสอดคล้องกับเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือรายการเงินเดือน เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองหักถูกต้องตามเอกสารอื่น ๆ
 3. ตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายภาษี
  ตรวจสอบว่าหนังสือรับรองหักเป็นสอดคล้องกับกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ การรับรองหักภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือกฎหมายภาษีอื่น ๆ ที่มีผลต่อการรับรองหักภาษีในหนังสือ
 4. ตรวจสอบเอกสารสนับสนุน
  ตรวจสอบเอกสารสนับสนุนที่มีความสำคัญในการรับรองความถูกต้องของหนังสือรับรองหัก เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารการจ่ายเงินอื่น ๆ ที่สามารถยืนยันความถูกต้องของหนังสือได้

การตรวจสอบความถูกต้องของใบ Withholding Tax เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มั่นใจว่าธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและเป็นไปตามข้อกำหนดทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงในการตรวจสอบจากหน่วยงานภาษี

หากเพื่อนๆท่านไหนรู้ขั้นตอนแล้วว่าต้องทำยังไงบ้าง แต่ยังไม่แม่นเรื่องการคำนวณเลย แนะนำบทความนี้ที่จะพาเพื่อนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายกันเลยค่ะ
withholding tax คิดยังไงบ้าง และคำถามที่พบบ่อย

พอทราบข้อมูลกันไปแล้วนะคะ ว่าหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย หรือที่เรียกกันว่า ใบ 50 ทวิ หรือ ใบ Withholding Tax เป็นเหมือนที่บอกว่าเราได้จ่ายชำระภาษีไปบางส่วนแล้วนะ แบบนี้ถ้าหากเพื่อนๆได้เอกสารหน้าตาแบบนี้ห้ามปล่อยข้ามเป็นอันขาดเลยนะคะ ต้องเช็กข้อมูลให้ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ เพราะว่า เอกสารนี้หมายถึงว่า เรามีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปใช้สิทธิภาษีตอนสิ้นปีได้นั่นเองค่ะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน สอบถามได้ที่นี่ https://www.cpdacademy.co/Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า