ภาษี

ข้อควรรู้ก่อนจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อควรรู้ก่อนจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทำให้คนจ่ายเงินต้อง หักภาษีเอาไว้ จำนวนนึงก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินค่ะ แต่ปัญหาที่เรามักพบกันบ่อยๆ ก็คือ เราไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหัก ณ ที่ จ่าย และต้องหัก ณ ที่ จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเรื่องนี้ทำให้นักบัญชีหลายคนสับสน และอาจนำมาซึ่งความหายนะกับธุรกิจได้ค่ะ

เอาล่ะ ถ้าใครที่กำลังสับสนเรื่องนี้อยู่ ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ CPD Academy ขออาสาสรุปให้เพื่อนๆ ในบทความนี้เลย

หากเพื่อนๆอยากลงลึกเกี่ยวกับกระบวนการการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทำงานยังไง ดูเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้เลยค่ะ
Withholding tax คิดยังไงบ้าง และคำถามที่พบบ่อย

ประเภทของเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

ประเภทของเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย เราสามารถแบ่งได้ตามผู้รับเงินค่ะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับเงิน ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายดังนี้ค่ะ

 1. เงินเดือน
 2. ค่าตำแหน่ง ค่านายหน้า
 3. เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
 4. เงินได้จากการให้เช่าเรือ
 5. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
 6. เงินได้จากค่าจ้างทำของที่เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมิน 40(7)(8)
 7. เงินรางวัลในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
 8. เงินได้จากการเป็นนักแสดงสาธารณะ
 9. เงินได้จากการโฆษณา
 10. เงินได้จากการให้บริการอื่นๆ
 11. เงินได้จากค่าขนส่ง ที่ไม่ใช่การจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่ง
 12. เงินรางวัล ส่วนลด หรือ ประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
 • นิติบุคคล

นิติบุคคลที่เป็นผู้รับเงิน ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายดังนี้ค่ะ

 1. เงินได้พึงประเมิน 40(2)(3) เช่น เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ ค่านายหน้า ค่าแห่ง กู๊ดวิลล์ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
 2. เงินได้จากดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เป็นต้น
 3. เงินได้จากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไร
 4. เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเรือ
 5. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
 6. เงินได้จากค่าจ้างทำของ เช่น การรับเหมา การรับจ้างทำของ
 7. เงินรางวัลในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
 8. เงินได้จากการโฆษณา
 9. เงินได้จากการให้บริการอื่นๆ
 10. เงินได้จากค่าขนส่ง ที่ไม่ใช่การจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่ง
 11. เงินรางวัล ส่วนลด หรือ ประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
 12. เงินได้ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 13. เงินได้ตามมาตรา 40(8) เฉพาะในส่วนที่เป็นการให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1

เงินได้แต่ละประเภท หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

ต่อมามาดูกันค่ะ ว่าเงินได้แต่ละประเภทที่เราจ่ายไปนั้นจะต้องหัก ณ ที่จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์นะ ในภาพนี้ CPD Academy สรุปมาให้สำหรับผู้รับเงินแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะ

ประเภทเงินได้และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินไดเและอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 40(5)-40(8)
ประเภทเงินได้และอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้และอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์ - อัตราก้าวหน้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์ – อัตราก้าวหน้า

อัตราภาษีจากภาพ ทุกท่านจะเห็นว่ามีอยู่ 2 แบบ
1. อัตราภาษีแบบคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ก็จะมีช่องอัตราภาษี 2 ส่วนด้วยกันนะคะ เลือกตามประเภทของผู้เสียภาษี คือ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลเท่านั้นเองค่า

2. อัตราภาษีแบบก้าวหน้า คือ ใช้ฐานเงินได้สุทธิเป็นขั้น แบ่งเป็นช่วง เพื่อคิดอัตราภาษีในอัตราที่แตกต่างกันแต่ละช่วงของเงินได้ค่ะ ใช้สำหรับเงินได้ประเภท 40 (1) (2) ที่จ่ายให้กับบุคคลธรรมดานั่นเอง

เช็กก่อนจ่าย หัก ณ ที่ จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์

ก่อนที่เราจะจ่ายเงินไป เราจะต้องพิจารณาว่า มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งไหม ต้องหัก ณ ที่ จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง CPD Academy แนะนำเทคนิคขั้นตอนในการตรวจเช็กก่อนทำหัก ณ ที่จ่ายดังต่อไปนี้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดในการชำระเงินให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมทำการจ่ายเงินตามระบบบัญชี

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ (ยอดจ่ายเกิน 1,000 บาท)

ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่ายว่า จ่ายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และต้องหัก ณ ที่ จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์ (ดูตามตารางที่เราสรุปให้เลย)

ขั้นตอนที่ 5 สรุปยอดเพื่อชำระเงิน

ตัวอย่างการหัก ณ ที่จ่าย

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น เราลองมาดูเคสตัวอย่าง สำหรับบริษัท A ที่กำลังจะจ่ายเงินค่าเช่าให้นายขยัน หมั่นเพียรกันค่ะ

บริษัท A จำกัด (ผู้จ่ายเงิน)จ่ายค่าเช่าเดือนละ จำนวน 10,000 บาท
นาย ขยัน หมั่นเพียรได้รับเงินจำนวน 9,500 บาท
วิธีการคำนวณเงินได้พึงประเมิน 40(5) = ต้องหัก ณ ที่จ่าย
อัตราภาษีที่ต้อง หัก ณ ที่จ่าย = 5%
10,000 x 5% = 500 บาท >> บริษัท A นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
10,000 – 500 = 9,500 บาท = เงินที่นายขยันได้รับ

เมื่อเราหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องดำเนินการนำส่งภาษีต่อไปค่ะ โดยดูตัวอย่างการกรอกแบบตามภาพนี้ได้เลยค่า

ตัวอย่าง แบบยื่นภ.ง.ด.3
ตัวอย่าง แบบยื่นภ.ง.ด.3
ตัวอย่าง ใบแนบภ.ง.ด.3
ตัวอย่าง ใบแนบภ.ง.ด.3

FAQ : คำถามที่พบบ่อย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญต่อธุรกิจ

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายสำคัญต่อธุรกิจอย่างมาก ทั้งสำหรับฝ่ายที่รับเงินและฝ่ายที่จ่ายเงินดังนี้ค่ะ

 1. สำหรับฝ่ายที่รับเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายช่วยในการยืนยันว่ามีการหัก ณ ที่จ่ายเกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันถึงรายได้ของตนเองได้ค่ะ และยังนำไปเพื่อใช้ในการสมัครสินเชื่อหรือการจัดทำเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่ต้องการหลักฐานการได้รับเงินแน่นอนซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ ว่าเรามีรายได้ที่เข้ามาจริงๆนั่งเอง
 2. สำหรับฝ่ายที่จ่ายเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับว่ามีการหักเงินเกิดขึ้นจากเงินได้พึงประเมินของผู้รับเงิน ซึ่งช่วยให้ฝ่ายที่จ่ายเงินมั่นใจได้ว่าการหักเงินนั้นถูกต้องและเป็นไปตามข้อตกลงทางการเงินที่กำหนดไว้ค่ะ

ถ้าลืมหัก ณ ที่จ่าย แก้ไขยังไง

หากมีความผิดพลาดหรือลืมหักเงิน ณ ที่จ่าย สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

 1. ตรวจสอบข้อผิดพลาด
  ทำการตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูล เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การละเว้นหรือลืมหักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้ของลูกจ้างหรือพนักงานคนไหน อย่างไร
 2. ติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือฝ่ายการเงิน เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและขอความช่วยเหลือในการแก้ไข
 3. ตรวจสอบนโยบายและกฎระเบียบ
  ตรวจสอบนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผิดพลาด อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบการเงิน
 4. แก้ไขปัญหา
  ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด อาจมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันไปตามนโยบายขององค์กร แต่ต้องยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องตามเดือนที่รายจ่ายนั้นเกิดขึ้น ในส่วนของเบี้ยประบเงินเพิ่ม อาจขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร ว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ก่อนจ่ายเงิน เราพอรู้ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาข้อมูลกันไปแล้ว ใครที่อยากมีตัวช่วยในการจัดการเรื่อง ภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ลองดูบทความนี้กันเล้ย E-withholding tax คืออะไร ข้อควรรู้ก่อนใช้งาน

หรือหากใครอยากอบรมเพิ่มความรู้เรื่องของภาษีในการทำงาน แถมยังเก็บชั่วโมง CPD ได้ด้วย ลองทักกันเข้ามาเลยนะคะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามได้ที่นี่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า