ภาษี

Withholding tax คิดยังไงบ้าง และคำถามที่พบบ่อย

withholding tax คิดยังไงบ้าง และคำถามที่พบบ่อย

คนทำธุรกิจคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ชื่อภาษาอังกฤษ “Withholding tax” อย่างแน่นอน เพราะว่านี่ก็เป็นฎหมายอีกอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ในด้านนักบัญชีเอง ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเรารู้แล้วก็จะให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการได้ แถมยังช่วยเพิ่มมูลค่าในงานบัญชีได้ด้วยค่ะ

เอาล่ะ ถ้าตอนนี้ใครกำลังสนใจเกี่ยวภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทาง CPD Academy ขอสรุปทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ไว้ในบทความนี้ ให้ทุกคนอ่านได้เลยจ้า

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร?

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นการหักเงินภาษีโดยตรงจากเงินได้ โดยนายจ้างหรือผู้จ่ายเงินจะต้องหักเงินภาษีออกจากเงินได้พึงประเมินดังกล่าว และนำส่งชำระภาษีที่หักไว้ให้แก่กรมสรรพากร

ผู้รับเงิน เป็น ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิเพื่อเป็นตัวแทนว่าได้ถูกหักภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้สิทธิภาษีนี้ได้ตอนคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี

Withholding Tax ในกระบวนการการเสียภาษี ทำงานยังไง

Withholding Tax
Withholding Tax

กระบวนการที่ 1 เริ่มต้นจากผู้จ่ายชำระเงิน เตรียมการจ่ายเงิน

กระบวนการที่ 2 ต้องทราบว่าตนเองเป็นผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายค่าใช้จ่ายประเภทนี้ไหม แล้วต้องหักไว้ในอัตราที่เท่าไหร่

กระบวนการที่ 3 ผู้จ่ายเงิน หากต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ต้องทำ 2 อย่าง ดังนี้

1. ผู้จ่ายเงินต้องออกหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงิน

2. ผู้จ่ายเงินต้องนำเงินภาษีที่หักไว้ นำส่งแก่กรมสรรพากรตามเวลที่กำหนดค่ะ

ประเภทของ Withholding Tax และอัตราภาษีของแต่ละประเภท

ประเภทของเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย เราสามารถแบ่งได้ตามผู้รับเงินค่ะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ และเราไปดูกันค่ะ ว่าแต่ละประเภทมีอัตราภาษีเท่าไหร่บ้าง

  • บุคคลธรรมดา

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับเงิน ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายดังนี้ค่ะ

ข้อที่เงินได้พึงประเมินตามมาตราตัวอย่างอัตราหัก ณ ที่จ่ายแบบยื่น
140 (1)เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง เป็นต้นอัตราภาษีเงินได้ภ.ง.ด.1
240 (2)เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่ง งานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม เป็นต้นอัตราภาษีเงินได้ภ.ง.ด.1
340 (5)การให้เช่าทรัพย์สิน5%ภ.ง.ด.3
440 (5)การให้เช่าเรือ1%ภ.ง.ด.3
540 (6)วิชาชีพอิสระ3%ภ.ง.ด.3
640 (7) (8)ค่าจ้างทำของ3%ภ.ง.ด.3
7การโฆษณา2%ภ.ง.ด.3
840 (8)การให้บริการ นอกเหนือจาก 40 (3)(4)(7) ไม่รวมถึงค่าบริการโรงแรมหรือภัตตาคาร3%ภ.ง.ด.3
9เงินรางวัล ส่วนลด หรือ ประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย3%ภ.ง.ด.3
10ค่าขนส่ง ที่ไม่ใช่การจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่ง1%ภ.ง.ด.3
1140 (8)เงินรางวัลในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน5%ภ.ง.ด.3

บุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับเงิน ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายดังนี้ค่ะ

ข้อที่เงินได้พึงประเมินตามมาตราตัวอย่างอัตราหัก ณ ที่จ่ายแบบยื่น
140 (8)เงินรางวัลในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน5%ภ.ง.ด.3
240 (8)เงินได้จากการเป็นนักแสดงสาธารณะ
ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ
อัตราภาษีเงินได้ภ.ง.ด.3
340 (8)เงินได้จากการเป็นนักแสดงสาธารณะ
ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ แต่ได้รับ
อนุญาตให้ถ่ายทำในประเทศไทย
10%ภ.ง.ด.3
440 (8)เงินได้จากการเป็นนักแสดงสาธารณะ
ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
5%ภ.ง.ด.3
  • นิติบุคคล

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป นิติบุคคลที่เป็นผู้รับเงิน ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายดังนี้ค่ะ

ข้อที่เงินได้พึงประเมินตามมาตราตัวอย่างอัตราหัก ณ ที่จ่ายแบบยื่น
140(2)(3)เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ ค่านายหน้า ค่าแห่ง กู๊ดวิลล์ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น3%ภ.ง.ด.53
240 (5)การให้เช่าเรือ5%ภ.ง.ด.53
340 (5)การให้เช่าทรัพย์สิน1%ภ.ง.ด.53
440 (6)วิชาชีพอิสระ3%ภ.ง.ด.53
540 (7) (8)ค่าจ้างทำของ3%ภ.ง.ด.53
6การโฆษณา2%ภ.ง.ด.53
740(8)การให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจาก 40(4)(5)(9)(10) ไม่รวมถึงค่าบริการโรงแรมหรือภัตตาคาร ค่าเบี้ยประกันชีวิต3%ภ.ง.ด.53
8เงินรางวัล ส่วนลด หรือ ประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย3%ภ.ง.ด.53
9เงินได้ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 1%ภ.ง.ด.53
10ค่าขนส่ง ที่ไม่ใช่การจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่ง1%ภ.ง.ด.53
1140(4)กดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม1%ภ.ง.ด.53
1240(4)ขเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไร10%ภ.ง.ด.53
1340(8)เงินรางวัลในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน5%ภ.ง.ด.53

ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน นิติบุคคลที่เป็นผู้รับเงิน ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายดังนี้ค่ะ

ข้อที่เงินได้พึงประเมินตามมาตราตัวอย่างอัตราหัก ณ ที่จ่ายแบบยื่น
140(4)กดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม1%ภ.ง.ด.53

ประเภทของอัตราภาษีจากภาพ ทุกท่านจะเห็นว่ามีอยู่ 2 แบบ
1. อัตราภาษีแบบคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ก็จะมีช่องอัตราภาษี 2 ส่วนด้วย คือ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลเท่านั้นเองค่า

2. อัตราภาษีแบบก้าวหน้า คือ ใช้ฐานเงินได้สุทธิเป็นขั้น แบ่งเป็นช่วง เพื่อคิดอัตราภาษีในอัตราที่แตกต่างกันแต่ละช่วงของเงินได้ค่ะ ใช้สำหรับเงินได้ประเภท 40 (1) (2) ที่จ่ายให้กับบุคคลธรรมดานั่นเอง

หากเพื่อนๆอยากทราบวิธีการคำนวณหรือตัวอย่างการคำนวณหัก ณ ที่จ่าย เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น ในบความนี้มีตัวอย่างการคำนวณและตัวอย่างแบบยื่นภาษีและใบแนบให้เพื่อนๆมองเห็นภาพมากขึ้นค่ะ

ข้อควรรู้ก่อนจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

การยื่นภาษีและจ่ายชำระภาษี

ในด้านของผู้จ่ายชำระเงิน ต้องปฏิบัติ 2 ข้อดังนี้

  1. ผู้จ่ายเงินต้องออกหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงิน
    ข้อมูลสำคัญที่ต้องระวังของหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ดูได้ที่นี่เลยค่า หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายต้องเข้าใจอะไรบ้าง ดาวน์โหลดที่นี่
  2. ผู้จ่ายเงินต้องนำเงินภาษีที่หักไว้ นำส่งแก่กรมสรรพากรตามเวลที่กำหนดค่ะ เอกสารที่ต้องยื่นแก่กรมสรรพากรประกอบไปด้วย แบบยื่นภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และใบแนบรายการหัก ณ ที่จ่าย แต่ปัจจุบันนิยมที่จะยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตกันค่ะ เนื่องจากสะดวกสบายและไม่ต้องกรอกแบบเอง ที่สำคัญหากมีค่าปรับยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถคำนวณค่าปรับให้ได้ทันทีเลยนะคะ

โทษของการไม่ยื่นภาษีต้องเจอค่าปรับอะไรบ้าง

กรณีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนนั้น หรือไม่ยื่นแบบจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

  1. ภาระภาษีที่ต้องทำการหัก ณ ที่จ่ายไว้ ผู้จ่ายเงินจะต้องร่วมรับผิดชอบในจำนวนของภาษีที่ต้องหักไว้ให้ครบตามจำนวนค่ะ
  2. หากผู้จ่ายเงินหักภาษีไว้แล้ว แต่ไม่นำส่งภาษีแก่กรมสรรพากร จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนอีกด้วยค่ะ
  3. หากเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ

ดังนั้นเรื่องหัก ณ ที่จ่ายถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทราบโดยทั่วกันในการทำธุรกิจเลยค่ะ มีบทกำหนดโทษชัดเจนขนาดนี้ ต้องรีบเรียนรู้และปฏิบัติตามให้ถูกต้องแล้วหล่ะ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ Withholding Tax

Q : ไม่อยากใช้เวลาในการทำรายงานเพื่อยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ควรทำไงดีเพื่อประหยัดเวลาส่วนนี้?

A : ในส่วนนี้ทางกรมสรรพากรได้มีระบบ Support สำหรับกิจการที่มีขนาดใหญ่ ต้องการชำระเงินจำนวนมาก เรียกว่า “E-withholding tax” ที่เพื่อนๆ สามารถใช้ธนาคารเป็นตัวกลางในการหัก ณ ที่จ่ายได้ค่ะ
E-withholding tax คืออะไร เพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวช่วยนี้ตามลิงค์ได้เลยค่า

Q : ทำไมต้องมีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ?

A : การที่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะช่วยบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้ เช่น นาย ก. มีรายได้จากการเป็นลูกจ้างที่บริษัทแห่งหนึ่งทุก ๆ เดือนเงินได้รวมทั้งปีอาจจะเป็น 1 ล้านบาท พอสิ้นปีถ้าไม่โดนหัก ณ ที่จ่ายเลยจะต้องมาเสียภาษีครั้งสุดท้ายตอนสิ้นปีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นก็อาจทำให้สภาพคล่องทางการเงินผู้เสียภาษีลดลงไปได้ ในส่วนของรัฐ รัฐเก็บภาษีล่วงหน้า มีรายได้เข้าคลังอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายผู้ที่หัก ณ ที่จ่ายจะต้องนำส่งทุก เดือน ดังนั้นรายได้ที่เข้าสู่คลังก็จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ เดือน หรืออีกนัยนึง มีการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพราะจะช่วยลดการหลีกเลี่ยงภาษีในภายหลังได้

Q : หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องหักเมื่อไร ?

A : เมื่อจ่ายเงินที่เกิน 1,000 บาทในคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกันก็แล้วแต่ เช่น ถ้าแบ่งจ่ายบริการมูลค่า 1,200 บาท 2 ครั้ง ครั้งละ 600 บาท คุณต้องหักไว้ทั้ง 2 ครั้งด้วย แม้แต่ละครั้งจะไม่เกิน 1,000 บาท

สำหรับเรื่องของ Withholding tax หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนๆก็พอจะทราบแล้วว่า ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร กระบวนการในการเสียภาษีเกิดขึ้นได้ยังไง ประเภทและอัตราภาษีของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรวมถึงโทษหากเราไม่ดำเนินการนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร รู้ครบหมดแบบนี้ รับรองไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจในเรื่องของการจ่ายเงิน หรือผู้ทำบัญชีจะแนะนำผู้ประกอบการเรื่องของการจ่ายเงิน จ่ายภาษี ก็สามารถมีความรู้เพื่อไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างแน่นอนค่ะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามได้ที่นี่

Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า