ภาษี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร กิจการแบบไหนต้องเสียบ้าง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร กิจการแบบไหนต้องเสียบ้าง

ถ้าพูดถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ คำนี้ดูเหมือนจะห่างไกลจากชีวิตนักบัญชีมาก เพราะว่ามีเพียงไม่กี่กิจการที่จะสามารถจดทะเบียนภาษีประเภทนี้ได้ แต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะ เพราะบางครั้งธุรกิจ SMEs ก็อาจจะประกอบกิจการประเภทนี้ได้แบบที่เราไม่รู้ตัว แล้วจะมีกิจการอะไร ลักษณะไหนที่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะบ้าง วันนี้ทาง CPD Academy จะพามาทำความรู้จักว่า ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร ถ้าต้องจดภาษีธุรกิจเฉพาะมีขั้นตอนยังไงบ้างกันค่ะ

1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร

การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่เรียกเก็บเพื่ออุดช่องโหว่ของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกิจการที่ไม่สามารถคำนวณได้แบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจการเงิน ที่ประเมินกิจกรรมในการขายสินค้าและบริการได้ยากกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น จึงใช้ภาษีธุรกิจเฉพาะในการการจัดเก็บภาษีแทนนั่นเองค่ะ

แสดงว่าถ้าจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็จะไม่เกิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่มีการจัดเก็บภาษีทับซ้อนกัน

2. กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่

 • บุคคลธรรมดา
 • คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 • กองมรดก
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • กองทุน
 • หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล
 • องค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

ต่อมาค่ะเรามาดูกันว่า กิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะมีลักษณะกิจการไหนบ้าง
        1.   การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายเฉพาะ
        2.   การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
        3.   การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
        4.   การรับจำนำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
        5.   การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ

        6.   การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 (ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป)

กิจการแบบไหนต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบ้าง
กิจการแบบไหนต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบ้าง
กิจการแบบไหนต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบ้าง
กิจการแบบไหนต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบ้าง

เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่ากิจการของเราอาจจะเข้าเงื่อนไขของกิจการที่ต้องยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ต่อไปลองมาดูหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีตัวนี้กันค่ะ ว่าต้องทำอะไรบ้าง

3. หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการนะคะ

วิธีการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.1   แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.01)

1.2   การกรอกแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการกรอกรายการ ตามแบบ ภ.ธ.01 ผู้ประกอบกิจการต้องแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อผู้ประกอบกิจการ   
 • ชื่อและสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
 • วันเริ่มประกอบกิจการ
 • ประเภทของการประกอบกิจการ
 • เอกสารแนบ
 • ลงชื่อของผู้ประกอบกิจการ และการประทับตรานิติบุคคล

1.3   เอกสารที่ต้องแนบพร้อมแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และหรือหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยจริงภาพถ่ายบัตร ประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นคำขอ และหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาหรือภาพถ่ายสัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ(ในกรณีเช่า) หรือ หนังสือยินยอมให้ประกอบการ (ในกรณีอาคารเป็นของผู้อื่นโดยมิได้เช่า) พร้อมด้วยสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียน บ้านอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วน สามัญ หรือคณะบุคคล)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย) พร้อมทั้งสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ในกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดที่ต้องขึ้นตามกฎหมายไทย) และสำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองนิติบุคคล
หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในกรณีเป็น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • แผนที่หรือภายถ่ายสถานประกอบการ
ตัวอย่างแผนที่บริษัท
ตัวอย่างแผนที่บริษัท

1.4   กำหนดเวลาในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ
สามารถจดทะเบียนได้ที่สรรพากรท้องที่ของสถานประกอบการได้เลยนะคะ

วิธีการขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
วิธีการขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

บทสรุป

หากเพื่อนๆทำบัญชีให้กับกิจการไหน พออ่านแล้วรู้สึกว่า จะเข้าเงื่อนภาษีเฉพาะ ต้องรีบแนะนำให้ลูกค้าหรือผู้ประกอบการเร่งดำเนินการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเลยนะคะ หรือเราอาจที่จะต้องทำบัญชีให้กับธุรกิจลักษณะนี้ ก็อาจจะเป็นความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เลยค่ะ

ทุกท่านสามารถดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะที่กล่าวถึงภาพรวมทั้งหมด ได้ที่ลิงค์นี้เลยค่ะ

ประเด็นสำคัญต้องรู้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ มัดรวมที่นี่ที่เดียว

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cpdacademy 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า