ความรู้บัญชี

อ่านงบการเงิน Inventory คืออะไร ในงบบอกอะไรบ้าง

อ่านงบการเงิน Inventory คืออะไร ในงบบอกอะไรบ้าง

ผู้ใช้งบการเงิน ส่วนใหญ่เมื่อต้องการจะอ่านงบแล้ว ก็ต้องเริ่มถามคำถามแรกเลยคือ กิจการที่เรากำลังศึกษานั้น เป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทอะไร ลักษณะของธุรกิจแบบนี้มีสินทรัพย์อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด และหนึ่งบัญชีที่เป็นวงจรที่จะทำให้เกิดรายได้คงหนีไม่พ้นบัญชีสินค้าคงเหลือ หรือ Inventory คือ จุดเริ่มต้นของการก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจของเรานั่นเอง

บัญชีสินค้าคงเหลือ หรือ Inventory คืออะไร

สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

  • สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตามลักษณะในการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ (Finished Goods : FG)
  • สินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต (Work in process : WIP)
  • สินทรัพย์ที่อยู่ในรูปของวัตถุดิบ วัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวณการผลิตสินค้า หรือให้บริการ (Raw Materials : RM)
  • ต้นทุนงานให้บริการส่วนที่กิจการยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้

ถึงทราบเพียงลักษณะของสินค้าคงเหลือแล้วก็คงยังไม่พอที่จะทราบถึงที่มาของมูลค่าที่แสดงในบัญชี จะต้องทราบถึง การรับรู้ต้นทุนสินค้าคงเหลือ และวิธีการคำนวณของสินค้าคงเหลือด้วย

อยากเข้าใจความหมายของสินค้าคงเหลือมากขึ้นและวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลืออ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่:
ประเด็นสำคัญ ต้องรู้ สินค้าคงเหลือ คืออะไร?
การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ

เมื่อทราบถึงความหมายของ Inventory คืออะไร วัดมูลค่าอย่างไรและคำนวณต้นทุนสินค้าเรียบร้อย ก็นำตัวเลขที่คำนวณได้ไปจัดทำงบการเงินได้เลยค่ะ

แล้วสิ่งที่เราคำนวณได้นั้น จะอยู่ตรงไหนของแต่ละงบการเงินกันนะ และสินค้าคงเหลือมี Ratio ที่เกี่ยวข้อง มาใช้วิเคราะห์อะไรได้บ้าง

1. อยู่ตรงไหนในงบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน คืองบที่แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โครงสร้างดังกล่าว คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น
สมการในการอ่านงบแสดงฐานะการเงิน คือ
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น

บัญชีสินค้าคงเหลือจะจัดอยู่ในหมวดของสินทรัพย์
หมวดของสินทรัพย์ก็จะแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ด้วยลักษณะของสินค้าคงเหลือเป็นบัญชีสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า สินค้าจะถูกนำขายออกได้ภายใน 1 ปี เพราะฉะนั้นจึงถูกจัดอยู่ที่สินทรัพย์หมุนเวียน ตามภาพประกอบค่ะ

งบแสดงฐานะการเงิน - สินค้าคงเหลือ
งบแสดงฐานะการเงิน – สินค้าคงเหลือ

2. อยู่ตรงไหนในงบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน คือ งบแสดงผลการดำเนินงานของกิจการ ในระหว่างช่วงระยะเวลาหนึ่งตามรอบระยะบัญชีของกิจการ โครงสร้างงบกำไรขาดทุน คือ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร (ขาดทุน)
สมการในการอ่านงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร (ขาดทุน)

บัญชีสินค้าคงเหลือ เมื่อขายสินค้าได้แล้ว รายได้เกิดขึ้นแล้วทำให้สินค้าคงเหลือต้องเปลี่ยนสถานะ จากที่อยู่บัญชีฝั่งสินทรัพย์ต้องเปลี่ยนเป็นบัญชีฝั่งต้นทุนขาย อยู่ในหมวดของค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้น

งบกำไรขาดทุน - ต้นทุนขาย
งบกำไรขาดทุน – ต้นทุนขาย

3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน บอกอะไรบ้าง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ รายงานที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงิน เช่น นโยบายการทำบัญชี ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน เช่น สินทรัพย์ที่นำไปเป็นหลักประกัน หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ในส่วนของสินค้าคงเหลือ ก็จะแสดงให้เห็นเกี่วกับประเภทของสินค้าคงเหลือ ว่าปัจจุบันนั้น คงอะไรคงเหลือบ้าง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน - สินค้าคงเหลือ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน – สินค้าคงเหลือ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อนๆอาจจะหาไม่เจอว่าอยู่หน้าไหน เรียงยังไง สามารถอ่านบทความนี้ได้เพิ่มเติมนะคะ
วิธีอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบไม่งง

4. Ratio ที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์

เมื่อเรารู้จักงบการเงินแล้ว ว่ามีงบอะไรบ้าง แล้วบัญชีสินค้าคงเหลืออยู่ตรงไหน เราก็มาทำการวิเคราะห์กันค่ะ เครื่องมือในการวิเคราะห์ หรืออ่านงบการเงิน ก็จะเป็น Ratio ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสินค้าคงเหลือของเราไปดูกัน

Inventory Turnover Ratio อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
คือ อัตราส่วนที่จะวัดความสามารถในการขายสินค้าคงเหลือ จากการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาหนึ่งรอบบัญชี เพื่อที่กิจการจะได้คำนวณว่า ใช้เวลากี่วันในการขายสินค้า

สูตรการคำนวณ

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย

สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย = ( สินค้าคงเหลือต้นงวด + สินค้าคงเหลือปลายงวด ) / 2

Inventory Turnovers มาก หมายถึง ความสามารถของกิจการในการขายสินค้าคงเหลือสูงหรือมีสินค้าคงเหลือน้อย มูลค่าที่แสดงในบัญชีสินค้าคงเหลือมีมูลค่าน้อย ทำให้รักษาสภาพคล่องให้กับกิจการได้ และยังมีความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าค้างนานต่ำอีกด้วย

Inventory Turnovers น้อย หมายถึง ความสามารถของกิจการในการขายสินค้าคงเหลือต่ำหรือมีสินค้าคงเหลือมาก มูลค่าที่แสดงในบัญชีสินค้าคงเหลือมีมูลค่ามากส่งผลเสียต่อสภาพคล่องของกิจการ และยังมีความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าค้างนานสูงอีกด้วย

ลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะ

2563256425652566
ต้นทุนขาย100,000200,000150,000180,000
สินค้าคงเหลือต้นงวด30,00040,00030,00050,000
สินค้าคงเหลือปลายงวด40,00030,00050,00030,000
ปี 2564 อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ= ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย
= 200,000 / ((40,000+30,000)/2)
= 200,000 / 35,000
=  5.71 เท่า
ปี 2565 อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ= ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย
= 150,000 / ((30,000+50,000)/2)
= 50,000/40,000
= 3.75 เท่า
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ปี 25645.71 เท่า
ปี 25653.75 เท่า

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ของปี 2564 เท่ากับ 5.71 เท่า และปี 2565 เท่ากับ 3.75 เท่า อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือยิ่งมีค่าสูงยิ่งดี ทำให้ปี 2564 มีความสามารถของกิจการในการขายสินค้าคงเหลือและรักษาสภาพคล่องของกิจการได้ดีกว่าปี 2565 และมีความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าค้างนานต่ำกว่าปี 2565 อีกด้วย

บัญชีสินค้าเป็นบัญชีที่สำคัญในงบการเงิน แล้วเราก็รู้แล้วว่า ในงบการเงินนั้นสามารถดูบัญชีนี้ได้จากไหนบ้าง พอทราบถึงที่มาตัวเลขแล้ว เราก็สามารถจะนำตัวเลขนั้นไปวิเคราะห์ต่อ แล้วทำการเปรียบเทียบได้ด้วยค่ะ ว่าแต่ละปี ผลประกอบการของกิจการนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ดีหรือไม่ดี ปีไหนดีกว่ากัน เมื่อเราทราบถึงข้อมูลในอดีต เราก็สามารถที่จะวางแผน บริหารงาน เพื่อให้ Ratio ในอนาคตมีสัญญาณที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะ แค่อ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินเป็นก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากเลยค่ะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Yเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า