ภาษี

การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น ภ.พ.36 และ ภ.ง.ด.54 ยังไง? (ค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์)

จ่ายค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ต่างประเทศยื่นภพ.36 ภงด.54 ยังไง ?

ในการทำงานยุคปัจจุบันนี้ หลังจากฝ่าฟันวิกฤตโควิทกันมาแล้ว ทุกๆกิจการต้องผ่านการหัดใช้โปรแกรมในการประชุม อบรมสัมมนา สั่งงาน ตรวจงาน หรือว่าส่งงาน ต่างก็ต้องมีแอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมมาเป็นตัวช่วยในการทำงานกันมากขึ้น ทำให้สำนักงานบัญชีเอง หรือว่าลูกค้าที่เรารับทำบัญชีต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ ส่วนใหญ่แล้วค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ระดับอินเตอร์เนชั่ลแนลก็จะจัดตั้งอยู่ที่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนี้แหละค่ะ ที่เราต้องเรียนรู้กันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นภาษีให้ถูกต้อง จะมีเรื่องอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ต่างประเทศ เป็นการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น ภ.พ.36 และ ภ.ง.ด.54 มีอยู่ 2 แบบภาษี ที่ต้องยื่น เราไปดูกันค่ะ

การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น ภ.พ.36 และ ภ.ง.ด.54
การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น ภ.พ.36 และ ภ.ง.ด.54
  1. แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.36
  2. แบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.54

เราไปดูกันค่ะ ว่าจะต้องยื่นในอัตราเท่าไหร่ และยื่นอย่างไรกันบ้าง ในแบบมีช่องเยอะแยะไปหมด จะต้องเลือกรายการไหนบ้างนะ

การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น ภ.พ.36 และ ภ.ง.ด.54 ยังไง?

จ่ายค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.36

ภ.พ. 36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ที่จ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ จะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% แทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ประกอบกิจการในต่างประเทศ ให้นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด 30 วัน ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ในกรณีที่จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับมากกว่า 1 ราย หรือ จ่ายเงินได้พึงประเมินมากกว่า 1 ประเภท ให้แยกยื่นแบบ ภ.พ.36 แยกเป็นแต่ละรายผู้รับ และหรือแยกเป็นแต่ละรายประเภทการจ่ายเงินได้เลยค่ะ

ข้อควรรู้การยื่นแบบภ.พ.36
ข้อควรรู้การยื่นแบบภ.พ.36

ตัวอย่างการคำนวณแบบ ภ.พ.36

ยกตัวอย่างเช่น จ่ายเงินค่าโปรแกรม ZOOM ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย

จำนวนเงิน $14.99 หรือ 509.66THB ($14.99*สมมติ $1 = 34THB)

จำนวนเงินที่จ่าย 509.66THB

คูณ อัตราภาษี 7%

เท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องยื่นแบบ ภพ.36 = 35.68 บาท

หากมีนำส่งในเดือนปัจจุบัน ให้นำมาใช้สิทธิภาษ๊ซื้อไปใช้สิทธิในเดือนหน้าด้วยนะคะ ถือเป็นสินทรัพย์ที่กิจการสามารถใช้สิทธิได้ โดยการให้นำไปรวมในยอดซื้อและภาษีซื้อใบแบบภพ.30 และอย่าลืมใส่เข้าไปในรายงานภาษีซื้อด้วยน้า

การกรอกข้อมูลในแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36

ต่อไปเราไปดูแบบยื่นกันค่ะ ว่ามีช่องที่เราต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญมีอะไรบ้าง

Slide3 13 - CPD Academy

ดาวน์โหลดแบบภาษีได้ที่นี่ แบบภ.พ.36

หลังที่เราทุกท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวของกิจการแล้ว ต่อไปเป็นการพาทุกท่านกรอกแบบเกี่ยวกับการจ่ายซื้อค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ต่างประเทศกันค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 มีหน้าที่ในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีใด ให้เราเลือก (1) คือ การจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในราชาอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ หรือให้แก่ผู้ประกอบอื่นที่กำหนดโดยพระราชกฤษฏีกา

ขั้นตอนที่ 2 กรอกชื่อ – ที่อยู่ ของผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ โดยสามารถหาข้อมูลได้จาก INVOICE ที่ได้มา

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวันที่จ่ายเงิน และวันที่ INVOICE

ขั้นตอนที 4 ให้เลือก (2) เป็นผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชาอาณาจักร

ขั้นตอนที่ 5 จ่ายชำระราคาสำหรับ ให้กรอก ค่าโปรแกรมและซอฟท์แวร์

ขั้นตอนที่ 6 กรอกจำนวนเงินที่จ่ายและกรอกจำนวนภาษี (จำนวนเงินที่จ่าย x 7%)
ถ้าหากครบ 6 ขั้นตอนในข้อมูลที่จำเป็นแล้ว ก็กดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต หรือว่ายื่นกระดาษที่กรมสรรพากรพื้นที่ได้เลยค่ะ

ถ้าหากยื่นกระดาษ นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด 30 วัน ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นนะคะ

แต่ถ้าชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบค่ะ

จ่ายค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.54 (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)

ภงด.54 คือ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร

ซึ่งค่าโปรแกรมและซอฟแวร์ถือเป็นค่าสิทธิ ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฏากร
ต้องหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15% แต่ต้องพิจารณาอนุสัญญาภาษีซ้อนร่วมด้วย เนื่องจากบางประเทศมีการทำข้อตกลงในการลดอัตราภาษี

ข้อควรรู้การยื่นแบบภ.ง.ด.54
ข้อควรรู้การยื่นแบบภ.ง.ด.54

ตัวอย่างการคำนวณแบบ ภ.ง.ด.54

ยกตัวอย่างเช่น จ่ายเงินค่าโปรแกรม ZOOM ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย

จำนวนเงิน $14.99 หรือ 509.66THB ($14.99*สมมติ $1 = 34THB)

จำนวนเงินที่จ่าย 509.66THB

คูณ อัตราภาษี 5% (ประเทศสหรัฐอเมริกา ลดอัตราภาษีเป็น 5%)

เท่ากับจะต้องหัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องยื่นแบบ ภงด.54 = 25.48 บาท

การกรอกข้อมูลในแบบยื่นภาษีภ.ง.ด.54

ต่อไปเราไปดูแบบยื่นกันค่ะ ว่ามีช่องที่เราต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญมีอะไรบ้าง

Slide4 9 - CPD Academy

ดาวน์โหลดแบบภาษีได้ที่นี่ แบบภ.ง.ด.54

ขั้นตอนที่ 1 การนำส่งภาษี ให้เราเลือก (1) คือ ภาษีหักจากเงินได้ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฏากร

ขั้นตอนที่ 2 กรอกชื่อ – ที่อยู่ ของผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ โดยสามารถหาข้อมูลได้จาก INVOICE ที่ได้มา

ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทเงินได้ที่จ่ายเป็น (4) ค่าสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 40(3)

ขั้นตอนที 4 กรอกจำนวนเงินที่จ่ายและกรอกจำนวนภาษี (จำนวนเงินที่จ่าย x อัตราภาษี)

ขั้นตอนที่ 5 กรอกวันที่จ่ายเงิน และวันที่ INVOICE

ถ้าหากครบ 5 ขั้นตอนในข้อมูลที่จำเป็นแล้ว ก็กดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต หรือว่ายื่นกระดาษที่กรมสรรพากรพื้นที่ได้เลยค่ะ

ถ้าหากยื่นกระดาษ นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน แต่ถ้าชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบค่ะ

เมื่อในองค์กรของเรามีโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่แล้วก็อย่าลืมสำรวจองค์กรของท่านเองนะคะ ว่าได้ขอเอกสารในการจ่ายเงินซื้อจากทางผู้ประกอบการต่างประเทศมาอย่างถูกต้องหรือไม่ ก็คือใบ Invoice ที่ระบุข้อมูลและเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีของกิจการ เพื่อที่จะนำยื่นแบบภพ.36 และ ภงด.54 อย่างถูกต้องค่ะ

การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น ภ.พ.36 และ ภ.ง.ด.54 อย่าลืมสำรวจกิจการของท่านเองนะคะ ว่ามีการจ่ายเงินซื้อโปรแกรม ซอฟแวร์จากทางผู้ประกอบการต่างประเทศมาหรือไม่ เพื่อที่จะนำยื่นแบบภพ.36 และ ภงด.54 อย่างถูกต้องและทันต่อเวลาค่า ไม่งั้นเสียค่าปรับแย่เลย

ในบทความนี้มีภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเภทค่ะ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสามารถศึกษา 2 ภาษีนี้ได้เพิ่มเติมที่นี่เลยค่ะ

ประเด็นสำคัญ ต้องรู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร

Withholding tax คิดยังไงบ้าง และคำถามที่พบบ่อย

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน สอบถามได้ที่นี่

Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า