ภาษี

ทำห้องสมุด ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษี มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ทำห้องสมุด ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษี มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เมื่อเปิดกิจการเจ้าของธุรกิจทุกท่านก็ต้องคำนึงถึงอยู่แล้วปีนี้จะมีภาษีที่ต้องชำระเท่าไหร่ หน้าที่คำนวณภาษีนี้ก็คงหนีไม่พ้นนักบัญชีที่ต้องวิเคราะห์รายการทางภาษีต่างๆ ว่าสามารถเป็นรายได้ทางภาษี หรือรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่ หรืออาจจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม อย่างเช่น บทความนี้ที่ทาง CPD Academy จะมารวบรวมข้อมูลไว้ให้ คือ กิจการทำห้องสมุด ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้ยังไงบ้าง ไปดูกันค่ะ

1. การลดหย่อนภาษี คืออะไร

ค่าลดหย่อน หรือ ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากกำไรสุทธิทางบัญชี ผลลัพธ์ทำให้ธุรกิจจ่ายเงินค่าภาษีลดลง

2. หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร

หนังสือ หมายถึง หนังสือที่เป็นการบันทึกข้อความต่างๆ ในกระดาษ และรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราว หัวข้อ ให้ผู้อ่านได้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเลคทรานิกส์ เช่น Floppy disk หรือ Optical disk

รู้หรือไม่ว่าการซื้อหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าบริษัทก็สามารถลดหย่อนภาษีได้

หอสมุด ห้องสมุด
หอสมุด ห้องสมุด

3. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการทำห้องสมุด หรือซื้อหนังสือ นั้นเข้าข้อกฏหมายดังนี้

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 515 (2554) กล่าวไว้ว่า สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสำหรับเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ไม่ว่าจะจ่ายในรูปแบบเงินหรือทรัพย์สิน
สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 201) กล่าวถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ถ้าใครสงสัยว่าอ่านกฎหมายแล้วงงๆ สรุปลดหย่อนได้เท่าไรกันนะ CPD Academy จะมาสรุปให้ค่ะ

4. ห้องสมุด ลดหย่อนได้เท่าไหร่ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

การจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

เงื่อนไขที่จะสามารถนำมาสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

  • มีหลักฐานการได้มาของหนังสือหรือสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
  • ระบุจำนวนและมูลค่าของหนังสือหรือสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษี
ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษี

ต่อไปเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะ

5. ตัวอย่างของการซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษี และวิธีการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 1 ซื้อหนังสือจากกิจการอื่น

บริษัท CPD จำกัดเป็นบริษัทขายอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง
ได้ซื้อหนังสือเพื่อจัดทำหอสมุดให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ระบุเป็นสวัสดิการของพนักงานอย่างหนึ่ง ทั้งปี 2565 ซื้อหนังสือ จำนวน 200,000 บาท บริษัทจะสามารถได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าไหร่

มูลค่าหนังสือ200,000
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 100% ของรายจ่าย แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
*** เท่ากับว่า 200,000 x 100% = 200,000 บาท ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 50,000 บาท ***
50,000
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายได้ทางภาษี1,000,000
ค่าใช้จ่ายทางภาษี800,000
กำไรสุทธิทางภาษี200,000
ใช้สิทธิหักเพิ่มได้จากหนังสือหรือสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน(50,000)
กำไรสุทธิทางภาษีหลังปรับปรุงรายการ150,000
อัตราภาษี20%
ภาษีที่ต้องชำระ30,000

ตัวอย่างที่ 2 ใช้หนังสือที่เป็นสินค้าของกิจการ

บริษัท Online จำกัด เป็นบริษัท จำหน่ายหนังสือนิยายทุกประเภท
ได้ซื้อหนังสือเพื่อจัดทำหอสมุดให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ระบุเป็นสวัสดิการของพนักงานอย่างหนึ่ง ทั้งปี 2565 เป็นราคาขายจำนวน 30,000 บาท ราคาทุนของกินการเป็นจำนวน 25,000 บาท บริษัทจะสามารถได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าไหร่

มูลค่าหนังสือ ***ใช้ราคาทุน***
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 201)
25,000
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 100% ของรายจ่าย แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
*** เท่ากับว่า 25,000 x 100% = 25,000 บาท ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 50,000 บาท ***
25,000
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายได้ทางภาษี1,000,000
ค่าใช้จ่ายทางภาษี800,000
กำไรสุทธิทางภาษี200,000
ใช้สิทธิหักเพิ่มได้จากหนังสือหรือสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน(25,000)
กำไรสุทธิทางภาษีหลังปรับปรุงรายการ175,000
อัตราภาษี20%
ภาษีที่ต้องชำระ35,000

จากตัวอย่างการคำนวณ เพียงแค่นักบัญชี คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก็จะทำให้กิจการใช้สิทธิจากเงินที่เสียไปได้เพิ่ม แถมยังเป็นนักบัญชีคนโปรดของผู้บริหารด้วย แต่อย่าลืมว่าเอกสารหลักฐาน ต้องระบุได้ถึงจำนวนและมูลค่าของหนังสือหรือสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านด้วยนะคะ

ใบเสร็จลดหย่อนต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง เช็คเพิ่มเติมที่นี่เลย : เช็กลิสใบเสร็จที่ใช้สิทธิลดหย่อนได้

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpdacademy

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า