ภาษี

ใบกำกับภาษีสำคัญยังไง 8 จุดต้องเช็ค ถ้าอยากทำให้ถูกต้อง

บกำกับภาษีสำคัญยังไง 8 จุดต้องเช็ค ถ้าอยากทำให้ถูกต้อง

ถ้าพูดถึงใบกำกับภาษี หรือ Tax Invoice ต้องนึกถึงกิจการที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว ที่ต้องให้ความสำคัญกับเอกสารนี้ก็เพราะว่า ถ้าหากเราเป็นผู้ขาย เราจำเป็นต้องออก Tax Invoice ที่ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าเราเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วและนำส่งสรรพากร ส่วนถ้าเราเป็นผู้ซื้อก็ต้องเช็คใบกำกับที่ได้รับเช่นกันว่าถูกต้องมีข้อความครบถ้วนหรือไม่ การออกใบกำกับฯ ต้องเช็กอะไรบ้าง ลองมาดู 8 จุดสำคัญกันค่ะ

1. ใบกำกับภาษี Tax Invoice คืออะไร

Tax Invoice คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการที่จดทะเบียน VAT จะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อที่แสดงมูลค่าของค่าสินค้าหรือการให้บริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราจดทะเบียน VAT แล้วขายสินค้าราคา 100 บาท จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายสุทธิจะเป็น 107 บาท ค่ะ เราต้องออกเอกสารยืนยันว่า 7 บาทนี้คือ VAT นะ ให้กับลูกค้าด้วย

Tax Invoice มี 3 ประเภท ได้แก่

 • ใบกำกับเต็มรูปแบบ
 • ใบกำกับอย่างย่อ
 • เอกสารอื่นที่ถือเป็น Tax Invoice เช่น ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทของ Tax Invoice
ประเภทของ Tax Invoice

2. จุดสำคัญ Tax Invoice 8 จุด

การออกใบกำกับแบบเต็มรูปนั้น เราต้องเช็คให้ดีว่ามีเนื้อหาสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 8 ข้อหรือไม่

ใบกำกับภาษี 8 จุดสำคัญ
8 จุดสำคัญ

8 จุดที่สำคัญในใบกำกับเต็มรูปมีดังต่อไปนี้ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่เห็นได้ชัดเจน
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ประกอบการ
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 4. หมายเลขลำดับของ Tax Invoice
 5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงแยก ออกจากมูลค่าสินค้าหรือบริการ
 7. วัน เดือน ปี ที่ออก
 8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
  – เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ – คำว่า “สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่….” ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
  – คำว่า “สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่….” ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ

3. ใบกำกับภาษี แบบไหนเคลม VAT ได้ แบบไหนเคลม VAT ไม่ได้

อย่างที่เรารู้กันว่า Tax Invoice มี 3 ประเภทด้วยกัน ซึ่งจะแบ่งการเคลม VAT ได้ตามตารางดังนี้ค่ะ

ประเภท Tax Invoiceเคลม VATแก้ไขอย่างไร
ฉบับ “เต็มรูปแบบ”ได้
ฉบับ “อย่างย่อ”ไม่ได้ให้นำฉบับ “อย่างย่อ” ไปขอฉบับ “เต็มรูปแบบ” กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการได้
เอกสารอื่นได้ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

แต่อย่าลืมว่า ไม่ใช่ใบกำกับทุกใบจะเคลมได้เสมอ เพราะเราต้องเข้าใจเรื่องภาษีซื้อต้องห้าม ที่ไม่สามารถนำมาเคลมได้ ถึงแม้ว่าจะได้ Tax Invoice เต็มรูปแบบมาก็ตาม เนื่องจากส่วนใหญ่ภาษีซื้อต้องห้ามจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโดยตรง เช่น ค่ารับรอง ค่าที่พักและอาหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รายจ่ายต้องห้าม เป็นต้น

วิธีการพิจารณาภาษีซื้อต้องห้าม ถ้าหากเป็นภาษีซื้อไม่ได้ ต้องคิดต่ออีกนะคะ ว่าภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้ คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร

4. ตัวอย่าง Tax Invoice

มาดูตัวอย่างกันชัดๆ สำหรับใบกำกับที่ถูกต้องกันนะคะ ในตัวอย่างนี้เป็นกรณีการให้บริการซึ่งมีจุดรับผิดทางภาษี (Tax Point) เพื่อได้รับเงินค่าบริการแล้ว

ใบกำกับภาษี 8 จุดสำคัญ
ใบกำกับภาษี 8 จุดสำคัญ

5. Tax Invoice สะกดชื่อผิดได้ไหม

ตามที่หัวข้อที่ 2 ได้ระบุไว้เกี่ยวกับ ประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 86/4 รูปแบบที่สำคัญ

ในด้านของ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ต้องระบุให้ชัดเจน แต่ถ้าหากสะกดผิดนิดหน่อย ไม่ทำให้ผู้รับเอกสารเข้าใจผิดก็ยังถือว่าใบกำกับภาษีนั้นใช้เคลมภาษีซื้อได้นะคะ

เรามาดูข้อหารือของกรมสรรพากรกันเพิ่มเติมนะคะ

เลขที่หนังสือกค 0811/2154
เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมายมาตรา 86/4, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 ฯ
ข้อหารือกรณีบริษัท อ. จำกัด ได้ออกใบกำกัขภาษีให้แก่บริษัท จ. (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯได้รับแจ้งว่า ชื่อที่ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.20 ต้องเป็น บริษัท จ. (ไทยแลนด์) จำกัด จึงหารือว่าจุดผิดตรงนี้เป็นสาระสำคัญหรือไม่และอนุโลมให้นำไปถือเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
หรืออาจผิดจุดอื่นๆ การเว้นวรรค แสดงเครื่องหมาย จุด หรือลูกน้ำ แบบนี้เป็นสาระสำคัญหรือไม่ และอนุโลมให้นำไปถือเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
แนววินิจฉัย1. การออกชื่อลูกค้าผิด จาก (ไทยแลนด์) เป็น (ประเทศไทย) เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ประกอบการรายอื่น
บริษัท จ. (ไทยแลนด์) จำกัด มีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้
2. บริษัทฯ ระบุชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยตัวสะกด สระ วรรณยุกต์ การันต์
ผิดพลาด แต่เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ประกอบการรายอื่น ถือว่าบริษัทฯระบุชื่อครบถ้วนแล้ว

6. Tax Invoice ไม่มีลายเซนต์ได้หรือเปล่า

ตามที่หัวข้อที่ 2 ได้ระบุไว้เกี่ยวกับ ประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 86/4 รูปแบบของ Tax Invoice ที่สำคัญ ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับลายเซนต์ จะมีก็ได้ หรือไม่มีก็ได้ แต่การมี ย่อมดีกว่าค่ะ เพราะว่าในระบบการควบคุมภายในของกิจการ จะได้ทราบถึง บุคคลที่ขายสินค้าหรือรับเงินค่าสินค้า และถ้าลูกค้ามีการเซนต์รับ ก็เป็นหลักฐานได้อีกอย่างหนึ่งว่าเราได้ขายสินค้าให้ลูกค้าจริง ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการจริงๆ สามารถระบุตัวตนได้

7. ใบกำกับภาษีต้องระบุเลขที่ผู้เสียภาษีของผู้ซื้อเสมอไปไหม

ตามคำชี้แจงกรมสรรพากรเรื่อง การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ได้กล่าวไว้เพื่อให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เข้าใจตรงกันในเรื่องของ การระบุเลขที่ผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ สรุปได้ดังนี้


1. ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจด VAT ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ในกรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นผู้ประกอบการจด VAT เท่านั้นค่ะ
แต่ว่าผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วถึง หรือเป็นรายบุคคล หรือแจ้งโดยวิธีการอื่นใดแล้ว อย่างเช่น ข้อความที่ปิดประกาศในสถานประกอบการ หรือแจ้งบนเว็บไซต์ของกิจการ ว่าถ้าต้องการ Tax Invoice ฉบับเต็มรูปแบบ สามารถแจ้งข้อมูลให้ทางสถานประกอบการให้ครบถ้วนได้ ก็ถือว่าผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจด VAT ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบค่ะ


2. ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจด VAT ต้องแจ้งเลขที่ผู้เสียภาษี เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพื่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะได้ระบุรายการดังกล่าวให้ครบถ้วน


3. ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้จด VAT ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรค่ะ

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเอง หรือว่าพนักงานทุกแผนกในกิจการ ก็ต้องเริ่มคำนึงถึงความสำคัญของใบกำกับแล้วเมื่อเกิดการซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพราะการที่ได้ Tax Invoice มาแล้ว ไม่สามารถนำไปเคลม VAT ได้ หมายถึง กิจการเสียผลประประโยชน์ทางภาษีไปด้วยเลยนะคะ ต้องระมัดระวังกันให้ดีน้าาา…

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cpdacademy

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า