ความรู้บัญชี

ชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการผู้สอบบัญชีคืออะไร? เก็บยังไง? ต่างจากชั่วโมงเป็นทางการไหม?

CPD ไม่เป็นทางการผู้สอบบัญชีคืออะไร? 20 ชม. ต้องเก็บยังไง?

ในปัจจุบันผู้สอบบัญชีต้องเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องหรือว่า CPD ทั้งหมด 40 ชั่วโมงต่อปี (แค่อ่านก็เหนื่อยแล้ว แต่อย่าเพิ่งถอดใจนะคะ) ชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีนั้น แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการ (Verifiable CPD) 20 ชั่วโมง และชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ (Non-Verifiable CPD) อีก 20 ชั่วโมง ที่นี้ผู้สอบบัญชีมือใหม่หลายท่านจึงมีความสงสัยว่า แล้วชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการนั้นมันคืออะไร? เพราะในอดีตเราไม่เคยมีชั่วโมงประเภทนี้มาก่อน ในวันนี้ CPD Academy ขออาสาพาทุกท่านมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีแบบไม่เป็นทางการกันนะคะ

ชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการคืออะไร?

ชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ (Non-Verifiable CPD) หมายถึง การที่ผู้สอบบัญชีไปเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือวิชาชีพด้วยตัวเอง

เปรียบเทียบง่ายๆ ชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการนั้น เหมือนการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยอิสระตามที่เราสนใจ แล้วก็นำชั่วโมงดังกล่าวมาแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้นค่ะ แต่ว่าชั่วโมงไม่เป็นทางการนี้ก็จะต้องอยู่ในเงื่อนไขของกิจกรรมที่สภาวิชาชีพกำหนดตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 74/2559

ชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการ ต่างกับ ชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ อย่างไร?

ชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการมีความหมายที่แตกต่างกัน ตามนี้

“การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ” หมายความว่า การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่สามารถประเมินผลหรือตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ


“การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ” หมายความว่า การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในกิจกรรมใดๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2559

แต่ถ้าใครอ่านแล้วงง จำง่ายๆ แค่ว่า ถ้าเป็นชั่วโมงแบบเป็นทางการนั้นทุกกิจการต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อน เช่น การอบรมจะเก็บชั่วโมงทางการได้หลักสูตรอบรม CPD ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว แต่ถ้าเป็นชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการคอร์สอบรมนั้นจะเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับวิชาชีพแบบไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติจากสภาก่อนอบรม

สรุปง่าย ๆ เปรียบเทียบตามตารางนี้

เปรียบเทียบ CPD เป็นทางการ VS CPD ไม่เป็นทางการ
เปรียบเทียบ CPD เป็นทางการ VS CPD ไม่เป็นทางการ

กิจกรรมไม่เป็นทางการได้มีอะไรบ้าง? นับชั่วโมง CPD ได้เท่าไร?

กิจกรรม “การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบไม่เป็นทางการ” มีทั้งหมด 9 กิจกรรมที่ทางสภาวิชาชีพกำหนดไว้ ซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นน่าสนใจไม่แพ้กันเลย แถมยังมีความแตกต่างในเรื่องของจำนวนชั่วโมงที่นับได้ รวมไปถึงหลักฐานที่เราต้องรวบรวมตอนยื่นชั่วโมง CPD ประจำปีด้วย

CPD Academy สรุปมาให้ทุกคนอ่านในตารางนี้เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมหลักเกณฑ์การนับชั่วโมงตัวอย่างหลักฐาน
1. เข้าอบรมหรือสัมมนา ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพตามจริง หนังสือรับรอง
สำเนาใบเซนต์ชื่อ
รูปถ่าย
2. รับฟังข่าวสารด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้งเอกสารจดบันทึกสื่อที่รับชม/รับฟัง
ระบุชื่อสื่อ/เว็บไซด์
3. อ่านวารสารวิชาการ หรือบทความตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อชื่อวารสาร หัวข้อเรื่อง ชื่อเรื่อง วันที่ ผู้เขียน
4. เข้าร่วมประชุมหรืออภิปรายตามจริงรายงานการประชุม
ใบลงชื่อร่วมประชุม
5. ศึกษาดูงานกิจการหรือหน่วยงานต่าง ๆนับได้ 3 ชั่วโมงต่อครั้งรูปถ่าย
เอกสารประกอบเข้าร่วมดูงาน
6. เป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ช่วยผู้บรรยาย ที่มีความรู้และ ประสบการณ์ ในเรื่องนั้นเตรียมสื่อการสอนนับได้ 2 เท่าของชั่วโมงบรรยายจริง และเวลาการบรรยายนับได้ตามชั่วโมงการบรรยายจริงสื่อการสอน
ใบรับรอง
รูปถ่ายขณะบรรยาย
7. สัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อ ประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อครั้งเอกสารการสัมภาษณ์ ระบุวันเวลา สถานที่ รูปถ่าย
8. เขียนวารสารวิชาการ หรือบทความต่าง ๆ เผยแพร่แก่สาธารณชนตามจริง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อเรื่องบทความที่เผยแพร่ ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
9. กิจกรรมอื่นๆ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการประกอบวิชาชีพตามจริงเอกสาร ใบรับรอง รูปถ่าย
หลักเกณฑ์การนับชั่วโมงและตัวอย่างหลักฐานการนับชั่วโมง

นอกจากนี้แล้ว ทางสภาวิชาชีพบัญชีเองก็ได้ทำวิดิโออธิบายกิจกรรมทั้ง 9 และหลักเกณฑ์การนับชั่วโมงไว้ให้เราศึกษาด้วย

กิจกรรมเก็บชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการและตัวอย่างหลักฐาน

ยื่นชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการทำยังไง?

ขั้นตอนการยื่นชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการทำง่ายๆ คล้ายๆ กับที่เรายื่นชั่วโมงแบบเป็นทางการค่ะ เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกประเภทกิจกรรมให้ถูกต้อง และระบุข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นให้ชัดเจนด้วยค่ะ

ถ้าใครยังเป็นมือใหม่ลองดูตัวอย่างวิธีการยื่นชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการในคลิปนี้ได้เลย

วิดิโอสอนยื่นชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการจากสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องเก็บหลักฐานไว้นานเท่าไร?

เมื่อยื่นหลักฐานการนับชั่วโมงไม่เป็นทางการผ่านระบบของสภาวิชาชีพบัญชีไปแล้ว อย่าเพิ่งโยนหลักฐานทิ้งนะคะ เพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่า เราต้องเก็บหลักฐานอย่างน้อย 1 ปีนับจากวันที่ยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ


เห็นมั้ยคะว่าชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิด จริงๆ แล้วทั้ง 9 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้สอบบัญชีมักจะทำเป็นประจำอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น การอ่านวารสารบทความใน FAP Newsletter แต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้จดบันทึกและเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ ทีนี้ชสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องทำเพิ่มเติมก็คือ การเก็บหลักฐานเหล่านี้ และการนับชั่วโมงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นรวบรวมและยื่นชั่วโมงให้กับสภาวิชาชีพบัญชี เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราเก็บชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วค่ะ

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า