ภาษี

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องรู้ อัพเดตล่าสุด!

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องรู้ อัพเดตล่าสุด!

งบการเงินของลูกค้าต้องจ่ายภาษีเงินได้ด้วยอัตราเท่าไหร่กันนะ ถ้าคำนวณผิด ต้องโดนลูกค้าว่าแน่เลย แถมยังจะโดนตรวจสอบด้วยน่ะซิ การศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างเช่นเรื่องอัตราการเสียภาษีจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเลยค่ะ เพื่อนๆรู้กันไหมคะ ว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น เป็นเท่าไรบ้าง ธุรกิจของเราต้องใช้อัตราไหน และมีวิธีการคำนวณอย่างไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลยนะคะ

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ รูปแบบภาษีชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่ถูกกำหนดขึ้นตามกฏหมายประมวลรัษฏากร โดยจัดเก็บจาก บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ทำมาหาได้ หรือมีกำไรจากการประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะ

2.ที่มาของอัตราภาษี

เพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ “สองสิ่งที่เราหนีไม่ได้ ก็คือ ความตายและภาษี” ลองนึกดูตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบัน เกิดมาเราก็เสียภาษีแล้ว เพราะภาษีอยู่ในๆทุกค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของเรา แถมยังมีมีตั้งแต่สมัยอดีตกาล เพราะการที่ประชาชนได้เสียภาษี ก็เหมือนเป็นการวางเงินกองกลาง เพื่อที่จะนำเงินไปบริหารในหลายๆด้านของประเทศ เช่น จัดสรรการใช้ทรัพยากร รักษาเสถียรภาพ บริหารประเทศ รักษาความสงบ ระบบสาธารณูปโภค และยังมีด้านอื่นๆ อีกมากมายเลยค่ะ


เราไปดูกันค่ะ ว่าอัตราภาษี ถูกกำหนดมาอย่างไร และมีอะไรบ้าง?

กฏหมายภาษีอากร มีหัวข้อสำคัญที่เป็นโครงสร้างสำคัญ 6 หัวข้อค่ะ ซึ่งอัตราภาษี ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในโครงสร้างการเสียภาษีค่ะ

 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 • ฐานภาษีอากร
 • อัตราภาษีอากร
 • การประเมินจัดเก็บภาษีอากร
 • การอุทรณ์ภาษีอากร
 • เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ

และภาษีที่จัดเก็บโดยทั่วไปนั้น ก็จะแบ่งเป็น 3 ประเภทอัตราภาษี

 • อัตราคงที่ (Flat Rate หรือ Proportional Rate) เป็นภาษีที่จัดเก็บในอัตราที่เท่ากันโดยไม่คำนึงถึงขนาดของฐานภาษี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ของกำไร ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าทั่วไปในอัตราร้อยละ 7 เป็นต้น
 • อัตราก้าวหน้า (Progressive Tax Rate) เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บหลายอัตราโดยจัดเก็บจะสูงขึ้นเมื่อฐานภาษีสูงขึ้น เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้า ภาษีเงินได้นิติบุคคลประเภทธุรกิจ SMEs ในอัตราก้าวหน้า เป็นต้น
 • อัตราถอยหลัง (Regressive Tax Rate) เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บหลายอัตราแต่จะจัดเก็บต่ำลง เมื่อฐานภาษีสูงขึ้นตรงข้ามกับการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ปัจจุบันมีการเก็บจัดเก็บภาษีลักษณะนี้น้อยเพราะขัดกับหลักความยุติธรรม

พอรู้จักเกี่ยวกับอัตราภาษีแบบภาพรวมแล้ว ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอัตราภาษีกี่แบบ อะไรบ้าง? เราไปทำความเข้าใจในหัวข้อถัดไปเลยค่ะ

3.อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกี่อัตรา อะไรบ้าง

อัตราภาษีประเภทเงินได้นิติบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตัวเพราะต้องแยกประเภทกิจการออกมาก่อนว่าเราเป็นกิจการประเภทใด ระหว่างกิจการ SMEs กับ กิจการทั่วไป

อัตราภาษี
อัตราภาษี

ความแตกต่างของประเภทกิจการทำให้มีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน เช็คง่ายๆ แบบนี้

3.1 กิจการ SMEs

กิจการ SMEs ต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

 • รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท
 • ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการไม่เกิน 5 ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท ในที่นี่ เพื่อนๆหลายคน ยังสับสนว่า รายได้ต้องดูตรงไหนของงบการเงิน
ยังมีเพื่อนๆหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็น รายได้สุทธิ ที่หักกับค่าใช้จ่ายแล้วใช่หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่นะคะ
เน้นย้ำอีกรอบนะคะ “รายได้ที่ใช้เป็นเกณฑ์กิจการ SMEs คือรายได้ ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะ”

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการไม่เกิน 5 ล้านบาท เน้นย้ำว่าเป็นทุนที่ชำระแล้ว


กิจการ SMEs ต้องเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อเลยนะคะ ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่เข้าเกณฑ์ ก็ถือว่าเป็นกิจการทั่วไปเลยค่ะ

อัตราภาษีของกิจการ SMEs จะเป็นขั้นบันได เริ่มตั้งแต่ยกเว้น – 20%

การคำนวณภาษีลักษณะนี้ ถือว่าเป็นการคำนวณภาษี ประเภท อัตราก้าวหน้า (Progressive Tax Rate)

3.2 กิจการทั่วไป

กิจการที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นกิจการ SMEs (กิจการทั่วไป) คือ กิจการที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเกิน 5 ล้านบาทหรือรายได้ มากกว่า 30 ล้านบาท


อัตราภาษีกิจการทั่วไป จะเป็นอัตราเดียว คือ 20%

เมื่อกิจการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีมาได้เท่าไร ก็นำไปคูณ 20% ได้ทันทีเลยค่ะ
การคำนวณภาษีลักษณะนี้ ถือว่าเป็นการคำนวณภาษี ประเภท อัตราคงที่ (Flat Rate หรือ Proportional Rate)

สรุปชัดๆ อีกครั้ง เรื่องอัตราภาษีนิติบุคคลในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

4. ตัวอย่างธุรกิจ และอัตราภาษีที่ต้องใช้

4.1 บจก.และหจก. ขนาดเล็ก กิจการ SMEs

กิจการ SMEs ที่เข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ

 • รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท
 • ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการไม่เกิน 5 ล้านบาท

อัตราภาษีเงินได้ที่ต้องใช้เป็นดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิทางภาษีอัตราภาษี
จำนวน 300,000 บาทแรกได้รับการยกเว้น
ตั้งแต่ 300,001 – 3,000,000 บาท 15%
ตั้งแต่ 3,000,001 บาทขึ้นไป 20%

ยกตัวอย่างลักษณะของธุรกิจ SMEs ชื่อว่า บริษัท CPD Academy จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์รวม5,000,000บาท
หนี้สินรวม3,000,000บาท
ทุน2,000,000บาท

งบกำไรขาดทุน มีรายละเอียด ดังนี้

รายได้รวม5,000,000บาท
ค่าใช้จ่ายรวม3,000,000บาท
กำไรสุทธิทางบัญชี2,000,000บาท

ธุรกิจลักษณะนี้ เข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ ของธุรกิจ คือ
ทุน 2,000,000 ในงบแสดงฐานะการเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท
รายได้รวม 5,000,000 ในงบกำไรขาดทุน ไม่เกิน 30,000,000 บาท

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงเป็นดังนี้

กำไรสุทธิทางภาษี 1,000,000 บาทอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จำนวน 300,000 บาทแรก300,000ได้รับการยกเว้น
ตั้งแต่ 300,001 – 3,000,000 บาท1,000,000 – 300,000 = 700,000 บาท15%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระ700,000 x 15% =105,000 บาท
อัตราภาษีกิจการ SMEs
อัตราภาษีกิจการ SMEs

4.2 บจก. และหจก. ขนาดใหญ่

กิจการที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นกิจการ SMEs คือ กิจการที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเกิน 5 ล้านบาทหรือรายได้ มากกว่า 30 ล้านบาท
อัตราภาษี จะเป็นอัตราเดียว คือ 20%

ยกตัวอย่าง ลักษณะของธุรกิจ ขนาดใหญ่ ชื่อว่า บริษัท  ซีพีเอ จำกัด


งบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์รวม5,000,000บาท
หนี้สินรวม3,000,000บาท
ทุน2,000,000บาท

งบกำไรขาดทุน มีรายละเอียด ดังนี้

รายได้รวม35,000,000บาท
ค่าใช้จ่ายรวม25,000,000บาท
กำไรสุทธิทางบัญชี10,000,000บาท

ธุรกิจลักษณะนี้ ไม่เข้าเงื่อนไข SMEs  1 ข้อ คือ
มีรายได้รวมเกิน  30,000,000 บาท ทำให้ต้องใช้อัตราภาษี ธุรกิจทั่วไป คือ 20%

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงเป็นดังนี้

กำไรสุทธิทางภาษีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล
1,000,000x 20%= 200,000 บาท

เท่ากับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่าย 200,000 บาท

อัตราภาษีกิจการทั่วไป
อัตราภาษีกิจการทั่วไป

เพื่อนๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้ค่ะ
สอนจับมือทำและยกตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

5. รายได้หรือสินทรัพย์เกินกำหนด ใช้อัตราภาษี 20% ปีถัดมารายได้หรือสินทรัพย์ลดลงจะใช้อัตราภาษีแบบ SMEs ได้มั้ย

อยู่ดีดี จากที่เป็นธุรกิจ SMEs แล้วธุรกิจเกิดปังขึ้นมา ทำให้มีรายได้ เกิน 30 ล้านบาท แบบนี้กิจการก็จะต้อง เลื่อนเป็นธุรกิจทั่วไป ที่ไม่ใช่ SMEs แล้ว แต่ปีต่อมา เกิดสถานการณ์โควิท ทำให้ยอดขายตก แบบนี้เราจะสามารถกลับมาใช้ อัตราภาษี ของธุรกิจ SMEs ได้หรือไม่

คำตอบ คือ ไม่ได้นะคะ เนื่องจากเงื่อนไขของธุรกิจ SMEs ต้องมีเงื่อนไข 2 ข้อ คือ ทุนชำระไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และต้องไม่มีรอบบัญชีไหนที่เกินกว่าเงื่อนไข 2 ข้อนี้ค่ะ สรุปว่า ถ้าหากเกินไป 1 รอบบัญชี ก็ไม่สามารถกลับมาใช้อัตราภาษีธุรกิจ SMEs ได้แล้วค่ะ และตามลักษณะของการทำธุรกิจ การเติบโต ก็คือโตแล้ว โตเลย ไม่มีการทำธุรกิจรูปแบบไหนที่พยายามทำให้ธุรกิจกลับมาขนาดเล็กลงค่ะ

เมื่อเพื่อนๆทราบถึงอัตราภาษีแล้ว ก่อนที่จะคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่าลืมเช็ครายได้และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพียงแค่ 2 ข้อนี้ ก็จะใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกต้องแล้วค่ะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน สอบถามได้ที่นี่
Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า