ภาษี

ประเด็นสำคัญต้องรู้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ มัดรวมที่นี่ที่เดียว

ประเด็นสำคัญต้องรู้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ มัดรวมที่นี่ที่เดียว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่นักบัญชีหรือเจ้าของกิจการถ้าไม่ได้เป็นกิจการที่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะโดยตรง อาจจะไม่ค่อยได้เจอภาษีชนิดนี้กันบ่อยๆนัก แต่ก็ยังมีประเด็นที่การประกอบธุรกิจอาจจะต้องวนมาพบกันภาษีชนิดนี้จนได้ ทาง CPD Academy จึงได้รวบรวมประเด็นสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับภาษีชนิดนี้ไว้ที่นี่แล้วค่ะ

ก่อนอื่น เราไปเริ่มจากการทำความรู้จักเกี่ยวกับภาษีชนิดนี้กันก่อนเลยค่ะ

1.ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี

ความหมายของภาษีธุรกิจเฉพาะ Specific Business Tax หรือตัวย่อ SBT ตามความของกรมสรรพากร มีดังนี้ค่ะ

1.1 ธุรกิจเฉพาะคืออะไร

ภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกภาษีธุรกิจเฉพาะ เริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ทาง CPD Academy จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ

ภาษีชนิดนี้ คือ ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากกิจการหรือธุรกิจที่มีเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเสียภาษีนี้เท่านั้น โดยจะมีกำหนดค่ะ ว่าธุรกิจประเภทใด หรือใครบ้างที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะ จะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจหรือกิจการต่างๆ เดี๋ยวเราจะพาไปดูหัวข้อถัดไปนะคะ ว่าใครบ้างนะที่มีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะบ้าง

1.2 วัตถุประสงค์ของภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะ

วัตถุประสงค์ของภาษีชนิดนี้ เพื่อที่จะจัดเก็บแทนภาษีการค้าที่ถูกเลิกไปค่ะ และถูกบังคับใช้พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแน่นอนค่ะ ว่าต้องจัดเก็บภาษีตามกิจกรรมการซื้อขายคล้ายกับภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ที่มาของรายได้ในการเสียภาษีจะไม่ทับซ้อนกันค่ะ

ภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะคืออะไร ทำไมต้องเสีย
ภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะคืออะไร ทำไมต้องเสีย

2. การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะ

2.1 หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในตัวกฎหมายเองก็จะกำหนดให้เป็นแต่ละหัวข้อ ซึ่งภาษากฎหมายก็จะอ่านยากอยู่แล้ว เดี๋ยวเรามาดูประเด็นสำคัญในบทความนี้กันได้เลยค่ะ

2.2 ความรับผิดชอบของธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

เรามาดูเกี่ยวกับความรับผิดชอบของธุรกิจกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจประเภทไหน ที่ต้องเสียภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือใครบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ คือใครบ้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชนิดนี้ คือ ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้

ผู้มีหน้าที่เสีย
บุคคลธรรมดา
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
กองมรดก
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล
องค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้ประกอบกิจการอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการรวมถึง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ทำการแทนซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรง เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับผู้ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้นค่ะ

กิจการที่จะต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ การประกอบกิจการดังต่อไปนี้

กิจการที่จะต้องเสียภาษีตัวอย่างกิจการ
การธนาคารธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายเฉพาะ
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
การรับประกันชีวิตธุรกิจเกี่ยวกับการขายประกันชีวิต
การรับจำนำโรงรับจำนำ
การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์การให้กู้ยืม แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร(1)การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
(2)การขายห้องชุด
(3)การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขาย รวมถึงการขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร
(4)การขายอสังหริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3)
(5) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วน ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
(6) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) (2) (3) (4) (5) ที่ได้กระทำภายในห้าปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น
กิจการแบบไหนต้องเสียภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะบ้าง
กิจการแบบไหนต้องเสียภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะบ้าง
  • กำหนดเวลาในการยื่นแบบ

แบบยื่นภาษีทุกอย่างต่างก็มีกำหนดเวลา เราไปดูกันค่ะ ว่าเจ้าภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะ จะมำกหนดยื่นแบบวันไหนบ้าง

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี ธุรกิจเฉพาะนั้น มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโดยใช้แบบ ภ.ธ.40 (แสดงประเภทของกิจการ จำนวนรายรับ จำนวนภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ)

ยื่นแบบแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้น หรือไม่ก็ตาม

ถ้าหากเป็นการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถขยายระยะเวลาได้เพิ่มเติมอีก 8 วันคือวันที่ 23 นั่นเองค่ะ

กำหนดการยื่นแบบPT40
กำหนดการยื่นแบบPT40

2.3 โทษปรับหากไม่ยื่นภาษีธุsกิจเฉพาะ

เมื่อมีกำหนดเวลาในการยื่นแบบ ถ้าหากเราไม่ทำตาม เท่ากับว่าเราไม่ได้ทำตามกฎหมาย ก็อาจจะมีผลพวกเรื่องเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมานะคะ เดี๋ยวเราไปดูผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกันค่ะ

ในกรณีชำระภาษีเกินกำหนดเวลา จะต้องคำนวณและชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระ ทั้งนี้ ให้คำนวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่น ภ.ธ.40 ของเดือนภาษีนั้นจนถึงวันยื่น ภ.ธ.40 และชำระภาษี

ในกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษี Specific Business Tax ไว้ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไปหรือยื่นเพิ่มเติม หรือยื่นแบบเกินกำหนดเวลา จะต้องคำนวณและชำระเบี้ยปรับ อีก 1 เท่า หรือ 2 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องเสียแล้วแต่กรณี

โทษปรับ SBT
โทษปรับ SBT

3. การคำนวณภาษีธุsกิจเฉพาะ

3.1 รูปแบบการคำนวณภาษีธุsกิจเฉพาะ

  • ฐานภาษี และอัตราภาษี

ฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที่ผู้ประกอบกิจการได้รับ หรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ

กิจการที่ต้องเสียภาษี จะต้องเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษี ซึ่งได้แก่ รายรับตามฐานภาษี ของแต่ละประเภทกิจการ คูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดไว้ และจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีก ร้อยละ 10 ของจำนวนภาษี ธุรกิจเฉพาะ ดังกล่าว

กิจการฐานภาษีอัตราภาษีร้อยละ
1.   กิจการธนาคาร,ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการเยี่ยง ธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือกำไรก่อนหักรายจ่าย ใดๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆ3.00
กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ3.00
2.   กิจการรับประกันชีวิตดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ2.50
3.   กิจการโรงรับจำนำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม2.50
เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับ หรือพึงได้รับจากการขายของที่ จำนำหลุดเป็นสิทธิ2.50
4.   การค้าอสังหาริมทรัพย์รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ0.10
5.   การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ0.10
(ยกเว้น)
6.   การซื้อและการขายคืนหลัก ทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากหลักทรัพย์3.00
7.   ธุรกิจแฟ็กเตอริงดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ3.00
8.   การประกอบกิจการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 469ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ0.01
กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา0.01
กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์0.01

หมายเหตุ อัตราภาษีของการค้าอสังหาริมทรัพย์ให้ลดและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ได้กระทำภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ ( ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2552 พระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 472 ) พ.ศ.2551)

ต้องเสียภาษี SBT เท่าไหร่บ้าง
ต้องเสียภาษี SBT เท่าไหร่บ้าง
ต้องเสียภาษี SBT เท่าไหร่บ้าง
ต้องเสียภาษี SBT เท่าไหร่บ้าง

หากต้องการดูตัวอย่างการคำนวณและแบบยื่นภาษีสามารถดูได้เพิ่มเติมจากบทความนี้เลยค่ะ
ภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะสรุปรวมประเด็นที่พบบ่อยตอนปิดบัญชีประจำปี

บทสรุป

เมื่อเราทราบเกี่ยวกับภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะแล้ว เมื่อเราไปเจอกับธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง นักบัญชีอย่างเราจะได้รู้เท่าทันกฎหมายว่า จะต้องดำเนินการจ่ายชำระภาษีเท่าไหร่ เมื่อไหร่บ้าง ทำให้เราเป็นนักบัญชีที่แถมยังมีความรู้ด้านกฎหมายสำหรับแนะนำผู้ประกอบการได้ด้วย ต่อไป เจอรายจ่ายชนิดไหนก็ไม่กลัว เพราะเราจะมีการชำระภาษีอย่างถูกต้องแน่นอน กิจการไม่ต้องกังวลเรื่องสรรพากร ผู้บริหารก็ปลื้มปริ่ม

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cpdacademy 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า