ภาษี

ใบอนุโมทนาบัตร ลดหย่อนภาษี จุดสำคัญต้องระวัง มีอะไรบ้าง

ขอใบอนุโมทนาบัตร ลดหย่อนภาษี จุดสำคัญต้องระวัง มีอะไรบ้าง

การบริจาคแก่การกุศลสาธารณะ ในนามบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะต้องระวังจุดไหนบ้าง เพื่อให้เอกสารหลักฐานที่ได้มาสามารถนำไปใช้สิทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง

บทความนี้เหมาะกับนักบัญชีสายมู และเจ้าของกิจการสายบุญมากค่ะ เพราะการทำบุญบริจาคเงินในนามธุรกิจนั้น สามารถขอใบอนุโมทนาบัตร ลดหย่อนภาษีได้ แต่ว่าต้องมีข้อมูลอย่างไรบ้างลองไปเรียนรู้กันเลย

1. ใบอนุโมทนาบัตร คืออะไร

ใบอนุโมทนาบัตร คือ หนังสือรับรองการบริจาคที่วัดออกให้ผู้บริจาค แสดงถึง สถานที่บริจาค วันที่บริจาค ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน และผู้รับเงิน

2. ข้อกฏหมายในการลดหย่อนภาษี

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินในนามธุรกิจนั้น ต้องขอใบอนุโมทนาบัตรมาเพื่อลดหย่อนภาษีตามกฎหมายแบบนี้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายการกุศลสาธารณะ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 274) พ.ศ. 2537

พูดง่ายๆ คือ บริจาคเท่าไหร่ ก็สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้ แต่ต้องไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายการกุศลสาธารณะ

ใบอนุโมทนาบัตร ลดหย่อนภาษี
ใบอนุโมทนาบัตร ลดหย่อนภาษี

แล้วรายจ่ายการกุศลสาธารณะ มีอะไรบ้างที่จะสามารถนำมาใช้สิทธิทางภาษีข้อนี้ได้ ไปดูกัน

รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ ได้แก่ รายจ่ายในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่จ่ายให้แก่หรือเพื่อกิจการดังต่อไปนี้

 • รัฐบาล
 • กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือโรงพยาบาลขององค์การของรัฐบาล
 • สภากาชาดไทย
 • วัดวาอาราม
 • มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ให้เป็นองค์การสาธารณกุศล
 • องค์การสาธารณกุศลอื่นๆ เช่น กิจการแพทย์หลวง องค์การยูนิเซฟ เป็นต้น

ในส่วนของวัดวาอาราม วัดวาอารามที่จะะบริจาคได้นั้น ต้องได้รับประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นใน พระพุทธศาสนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2542 หรือว่า มีรายชื่อในรายการ เช็กรายชื่อ มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล ของกรมสรรพากรค่ะ

ในส่วนของมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล เรามีลิงค์ที่เพื่อนๆสามารถที่จะเช็กรายชื่อมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่สามารถใช้สิทธทางภาษีได้นะคะ

ตรวจสอบมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศลได้ ที่นี่

ตรวจสอบมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล
ตรวจสอบมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล
ตรวจสอบมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล
ตรวจสอบมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล

รู้แบบนี้ ก่อนที่จะบริจาค เราก็สามารถไปเช็กรายชื่อกันได้เลยค่า

บทความวันนี้ทาง CPD Academy มายกตัวอย่างในเรื่องของการบริจาคให้วัดวาอาราม ที่ต้องมีหลักฐานยืนยันการบริจาคเป็นใบอนุโมทนาบัตรค่ะ แล้วในส่วนของใบอนุโมทนาบัตรนี้จะต้องคำนึงถึงจุดสำคัญอะไรบ้างไปดูหัวข้อต่อไปกันเล้ยยยย

3. ใบอนุโมทนาบัตร ลดหย่อนภาษี 5 จุดสำคัญต้องระวัง
เงื่อนไขและวิธีการคำนวณ

ในส่วนใบอนุโมทนาบัตรที่ได้รับจากวัด เราต้องเช็ก 5 จุดสำคัญให้ครบถ้วน

5 จุดสำคัญ ใบอนุโมทนาบัตร
5 จุดสำคัญ ใบอนุโมทนาบัตร

ใบอนุโมทนาบัตรมาใช้ ต้องมีข้อความอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ (ถ้ามี)
 • ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
 • เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
 • วัน เดือน ปีที่ออกใบรับ
 • จำนวนเงินที่รับ

ส่วนรูปแบบใบอนุโมทนาบัตรที่ถูกต้อง ไม่ได้มีการกำหนดตัวอย่างรูปแบบอย่างชัดเจน แต่เราเพียงแค่ต้องแสดงถึงข้อมูลที่สำคัญตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะ และนี่แหละค่ะ คือจุดสำคัญที่ต้องระวัง การบริจาคไม่ใช่บริจาคแล้วจะได้ใช้สิทธิเป็นรายจ่ายได้เสมอไป แต่ต้องมีหลักฐานประกอบด้วยนะคะ

4. ตัวอย่างใบอนุโมทนา

จากข้อที่ 3 เรามาดูจุดสำคัญตามเลขที่เขียนกำกับไว้ตามภาพเลยค่ะ

เจ้าของกิจการสายมู หรือพี่ๆนักบัญชีสายบุญ เวลาไปทำบุญในนามของกิจการก็จะได้ขอข้อมูลได้ครบถ้วนค่ะ

ตัวอย่างใบอนุโมทนาบัตร
ตัวอย่างใบอนุโมทนาบัตร

5. วิธีการคำนวณลดหย่อนค่าบริจาคสาธารณกุศล

บริษัท CPD Academy จำกัด บริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟ ให้แก่วัด จำนวนเงิน 10,000 บาท และได้ใบอนุโมทนาบัตรจากวัดมาเป็นที่เรียบร้อย ปี 2565 บริษัท CPD Academy จำกัด บริจาควัดนี้เพียงรายการเดียว

อันดับแรกตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องบวกกลับเงินบริจาคทั้งจำนวนเสียก่อน แล้วจึงคำนวณหาค่าบริจาคที่ใช้สิทธิได้สูงสุดร้อยละ 2

จากตัวอย่างนี้ เงินที่บริจาคไป 10,000 บาท มีค่าสูงกว่าค่าการกุศลที่เป็นรายจ่ายได้ 2% = 1,274.51 บาท แปลว่าจะหักลดหย่อนเป็นค่าใช้จ่ายได้ 1,274.51 บาท เท่านั้น

รายได้100,000
ค่าใช้จ่าย(50,000)รวมเงินบริจาค 10,000 บาทแล้ว
กำไรสุทธิทางบัญชี 50,000
บวกกลับ รายจ่ายต้องห้าม5,000ปรับปรุงรายการทางภาษี
กำไรสุทธิทางภาษี55,000
บวกกลับ เงินบริจาค10,000
กำไรสุทธิทางภาษีก่อนหักรายจ่ายการกุศลสาธารณะ65,000สิทธิทางภาษีที่สามารถใช้ได้ 65,000 x 2/102 (มีแค่ค่าการกุศลอย่างเดียว)
หัก ค่าการกุศลที่เป็นรายจ่ายได้(1,274.51)65,000 x 2/102
กำไรสุทธิทางภาษีหลังหักค่าบริจาค63,725.49
อัตราภาษี20%
ภาษีที่ต้องชำระ12,745.10

ยากไหมคะเพื่อนๆ สำหรับการคำนวณเงินบริจาคการกุศล พอคำนวณแล้วก็ทราบเลยว่าที่มาของการกำหนดว่า ใช้เพียง 2% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายการกุศลสาธารณะ ก็แสดงให้เห็นว่า ถ้ากิจการมีกำไรทางภาษีมาก ก็สามารถจะใช้สิทธิ์บริจาคได้เยอะ แต่ถ้ากำไรทางภาษีน้อย เงินบริจาคมากเกินไปก็เอามาใช้สิทธิ์ไม่ได้ 100% นะคะ

เมื่อเราทราบถึงจุดที่ต้องระวัง และการคำนวณกันไปแล้ว นักบัญชีก็สามารถที่จะวางแผนภาษีได้ว่า กิจการยังสามารถมียอดบริจาคที่จะนำมาเป็นรายจ่ายของกิจการได้อีกเท่าไหร่ เพื่อที่จะเตรียมตัวขอใบอนุโมทนาบัตรในแต่ละครั้งและตรวจสอบจุดสำคัญที่ควรมีในอนุโมทนาบัตร จะได้ใช้สิทธิทางภาษีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง แถมเงินถ้าช่วยลดภาษีได้เยอะ ได้ทั้งบุญ และประหยัดภาษีไปพร้อมๆ กันเลยน้า

ยังมีค่าลดหย่อนอื่นๆให้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ค่า สรุป! สิ่งต้องรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี พร้อมตัวอย่างประกอบ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cpdacademy


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า