นักบัญชีมือใหม่

คุณสมบัตินักบัญชีมีอะไรบ้าง อยากได้งานต้องรู้สิ่งนี้

คุณสมบัตินักบัญชีมีอะไรบ้าง อยากได้งานต้องรู้สิ่งนี้

อาชีพนักบัญชีเป็นอีกอาชีพนึงที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน แต่ก็ใช่ว่าคนที่เรียนจบบัญชีทุกคนมาจะสามารถทำงานนี้ได้ เพราะนักบัญชีในธุรกิจใหญ่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตสูง หรือแม้แต่เจ้าของสำนักงานบัญชีเองก็ต้องมี “คุณสมบัตินักบัญชี” อย่างครบถ้วนตามกฎหมาย และที่สำคัญก่อนจะจ้างงานทุกครั้งทั้งฝ่ายบุคคลเอง หรือเจ้าของธุรกิจเองก็มักจะเช็คคุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มเติมด้วย

นักบัญชีมืออาชีพต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในวันนี้ CPD Academy จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

ผู้ทำบัญชี คืออะไร?

ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ไม่ว่าจะได้ทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม

ใครที่สามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้บ้าง ?

ด้วยความที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีผู้ทำบัญชี 1 คนรับผิดชอบลงลายมือชื่อในการทำบัญชี ธุรกิจก็สามารถเลือกได้ใน 3 หมวดนี้ว่าจะมอบหมายให้ใครรับผิดชอบ

1. กรณีเป็นพนักงานประจำ อาจมอบหมายให้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี ลงลายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชีได้

2. กรณีเป็นสำนักงานบัญชี อาจมอบหมายให้ผู้ทำบัญชีเป็นหัวหน้าสำนักงาน หรือนักบัญชีในสังกัด

3. กรณีฟรีแลนซ์ บุคคลธรรมดาที่รับงานอิสระ ตัวของฟรีแลนซ์เองคือ คนที่ลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชี

คุณสมบัตินักบัญชี มีอะไรบ้าง ?

ก่อนที่จะได้รับมอบหมายจากธุรกิจให้เป็น “ผู้ทำบัญชี” พวกเค้าต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

  • มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  • มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีได้
  • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
  • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากกระทำความผิดตามฐานความผิดหรือ กฎหมายที่กำหนดในมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เว้นแต่ต้องคำพิพากษา หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

วุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชีเป็นอย่างไร?

วุฒิการศึกษาเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆ คนส่วนใหญ่ที่พลาดงานบัญชีแม้ว่ามีความรู้ความชำนาญก็เพราะพวกเค้าไม่มีวุฒิการศึกษาตามที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง จึงทำบัญชีให้กับธุรกิจต่างๆ ไม่ได้ และธุรกิจขนาดยิ่งใหญ่ยิ่งต้องการนักบัญชีที่มีวุฒิการศึกษายิ่งสูง ตารางนี้เป็นตารางสรุปวุฒิการศึกษาผู้ทำบัญชีตามประเภทธุรกิจที่กฎหมายกำหนดไว้

ประเภทธุรกิจขนาดธุรกิจวุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชี
บุคคลธรรมดา หรือ ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเล็กไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และ บริษัทจำกัด
– ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และ
– สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และ
– รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
กลาง – อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า
– ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และ บริษัทจำกัด
– ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท หรือ
– สินทรัพย์รวมมากกว่า 30 ล้านบาท หรือ
– รายได้รวมมากกว่า 30 ล้านบาท
2. บริษัทมหาชนจำกัด
3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
4. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
ใหญ่ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ตารางเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาผู้ทำบัญชี

สำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าวุฒิการศึกษาที่จบมาเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองมั้ย ลองเช็คกันได้ที่นี่ ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง

เงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี มีอะไรบ้าง ?

นอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว การที่จะเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับธุรกิจได้ต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

1. ต้องเป็น สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี อย่างใดอย่างนึง

2. แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. ยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่รับทำบัญชีและสถานภาพการเป็น สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี

4. เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน ซึ่งจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

5. แจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชีหลังการทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ บัญชี แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน

ถ้าใครยังสงสัยว่าต้องแจ้งแบบไหนยังไง ลองอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่: สรุปวิธีแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี CPD ต้องทำเมื่อไร และทำยังไงบ้างแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี

6. รับทำบัญชีให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีได้ไม่เกิน 100 รายต่อปีปฏิทิน

ถ้าใครกลัวลืม save ภาพนี้เก็บไว้เป็นสรุปคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ทำบัญชีได้ค่ะ

สรุปคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ทำบัญชี
สรุปคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ทำบัญชี

อยากได้งานบัญชีต้องรู้อะไรเพิ่มเติมอีก?

ที่เล่ามาด้านบนทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าคุณสมบัติและเงื่อนไขมีอะไรบ้าง แต่นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างบนแล้วยังมีสิ่งอื่นๆ ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมตัวให้พร้อมอีกมากมาย เช่น

  • เงินเดือนนักบัญชีในท้องตลาด
  • ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • เทคโนโลยีที่นักบัญชีควรรู้
  • มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินที่อัปเดต

ฉะนั้นแล้วอาชีพนักบัญชีจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่มีคุณสมบัติตามกฎหมายครบถ้วนเท่านั้น แต่ว่ามันเป็นเพียงสิ่งพื้นฐานที่ทำให้เจ้าของกิจการเปิดประตูรับเราเข้าทำงานบัญชี ส่วนความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นเทน้ำหนักส่วนใหญ่ไปอยู่ที่การพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเสียมากกว่า ถ้าวันนี้คิดว่าตัวเองยังเก่งไม่พอ ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองนะคะ CPD Academy พร้อมเสมอที่จะส่งต่อความรู้ด้วยคอร์สเรียนบัญชีออนไลน์เก็บชั่วโมง CPD ให้ทุกคนค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า