ภาษี

ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ทำอย่างไร?

ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ทำอย่างไร

เมื่อถึงเวลาในการนำส่งรายงานประจำปีต่างๆ วิชาชีพบัญชีก็มีอยู่ 2 หน่วยงานที่ต้องนำส่งรายงาน คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพกร ในส่วนของยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคคลต้องนำส่งกับกรมสรรพากร ปัจจุบันช่องที่ที่สะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าเดินทางก็คือ การยื่นแบบภ.ง.ด.50 ออนไลน์ค่ะ โดยที่สรรพากรก็มี E-FILING อีไฟล์ลิ่ง ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ค่ะ การยื่นแบบภ.ง.ด.50 ออนไลน์จะทำอย่างไรบ้าง แล้วมีข้อควรระวังอะไรบ้าง

สรรพากรก็มี E-FILING อีไฟล์ลิ่ง ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ โดยเริ่มต้นก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อน ถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ ต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะ

1. ลงทะเบียน ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล RD E-filing

การลงทะเบียน เริ่มเต้นให้เข้าใช้งานใน www.rd.go.th เพื่อเริ่มต้นในการลงทะเบียนเลยนะคะ และมีเอกสารอะไรต้องเตรียมบ้างมาดูกันค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้ E-FILING อีไฟล์ลิ่ง ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ เพื่อยื่นภาษี

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่หน้าเว็บไซต์ www.rd.go.th

ขั้นตอนที่ 2 คลิก สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3 ระบุเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

ขั้นตอนที่ 4 ระบุ E-Mail ที่ใช้ยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันการลงทะเบียน

ลงทะเบียน E-Filling
ลงทะเบียน E-Filling

ขั้นตอนที่ 6 ดาวน์โหลดใบ ภ.อ.01

ดาวน์โหลด ใบภ.อ.01
ดาวน์โหลด ใบภ.อ.01
ใบภ.อ.01
ใบภ.อ.01

ขั้นตอนที่ 7 นำส่งเอกสารประกอบการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลขอใช้ E-FILING อีไฟล์ลิ่ง เพื่อยืนยันตัวตน ได้ 3 ช่องทาง

 • นำส่งเอกสาร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
 • นำส่งเอกสารทางอีเมล
 • อัปโหลดเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

ขั้นตอนที่ 8 ได้รับแจ้ง Username และ Password

ขั้นตอนที่ 9 เข้าสู่ระบบเพื่อทำการยื่นภาษีออนไลน์

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร

 • แบบ ภ.อ.01 เอกสารที่ได้รับจากระบบ
 • ข้อตกลงการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เอกสารที่ได้รับจากระบบ
 • กรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

ขั้นตอนอาจจะยาวสักนิด แต่รับรองว่าถ้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถยื่นภาษีได้แบบออนไลน์ง่ายๆ เลยจ้า

2. ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล RD E-filing ต้องทำยังไง?

ในระบบ e-filing เราสามารถยื่นภาษีได้หลายแบบ แต่สำหรับขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบโดย Username และ Password ที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการยื่นภาษี RD E-filing

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่หน้าเว็บไซต์ www.rd.go.th

ยื่นภาษี RD E-filing
ยื่นภาษี RD E-filing

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ “ยื่นแบบทุกประเภท”

เลือกแบบภาษีที่ต้องการยื่น
เลือกแบบภาษีที่ต้องการยื่น


ขั้นตอนที่ 3 หน้าการยื่นแบบเลือกประเภทภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด50 ตามที่เราต้องการ จากนั้นก็กรอกข้อมูลตามหน้าจอที่ปรากฎได้เลยค่ะ

3. จุดสำคัญที่ควรระวังยื่นภาษี ภ.ง.ด.50

1. รอบบัญชี

การยื่นภาษี ภ.ง.ด.50 สิ่งที่ต้องดูให้มั่นใจเลยนะคะ คือ รอบบัญชี
รอบบัญชีของแต่ละกิจการอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะ
แต่ว่าตอนที่เรายื่นในระบบกรมสรรพากรจะขึ้นวันที่มาให้อัตโนมัติ เราเลยต้องดูให้ดีนะคะ ว่ารอบระยะบัญชีถูกต้องหรือไม่

รอบระยะเวลาบัญชี - ข้อควรระวัง
รอบระยะเวลาบัญชี – ข้อควรระวัง

2. ชื่อผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี

การเช็คชื่อผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีเพื่อให้ทราบว่า ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้แจ้งชื่อให้กิจการเรียบร้อยหรือไม่ เพื่อประโยชน์ 4 เรื่องนี้

 • ป้องกันการถูกปฏิเสธรับงบการเงิน
 • ป้องกันการถูกปฏิเสธการยื่นแบบภาษี
 • ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน
 • ป้องกันการนำส่งข้อมูลผิดพลาด

ถ้าหากเช็คชื่อแล้วไม่ขึ้น เราก็ต้องติดต่อไปยัง ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี เพื่อติดตามการแจ้งชื่อกิจการ และนำส่งภาษีต่อไปค่ะ

3. ขาดทุนสะสมยกมา 5 ปี

ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี คือ ผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุงรายการตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แล้ว ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่ากำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นได้ค่ะ

เมื่อเรามีผลขาดทุนสะสมหลายปี การนำส่ง ภ.ง.ด.50 ก็ต้องมีใบแนบสำหรับการสรุปผลขาดทุนสะสมของแต่ละปีด้วยค่ะ

ก่อนที่จะยื่นภาษี เพื่อนๆก็ต้องมาดูว่า ปีก่อนนั้น กิจการมีผลขาดทุนสะสมยกมาหรือไม่ เพื่อจะได้นำผลขาดทุนสะสมมาใช้สิทธิทางภาษีค่ะ

4. ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม หมายถึง ค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ยกตัวอย่างเช่น

 • รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
 • รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยผู้รับไม่มีความผูกพันในทางธุรกิจการงานกับผู้ให้
 • ค่ารับรองที่ต้องบวกกลับ เป็นส่วนที่เกินมาจากเงื่อนไขดังนี้จำนวนเงินของค่ารับรอง ต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้หรือยอดขาย เทียบกับจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้ว แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
 • รายจ่ายกำหนดขึ้นเอง ไม่มีการจ่ายจริง หรือ
 • รายจ่ายที่ควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นรายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

ถ้าตอนที่เรากำลังบันทึกบัญชี แล้วเราเจอก็ควรแยกออกมาให้ชัดเจนเลยนะคะ เพื่อสะดวกกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะ

4. เอกสารประกอบการคำนวณภาษีที่ต้องมี

การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.50 เอกสารที่ต้องมีประกอบก็คือ รายการประกอบของตัวเลขที่เรากรอกแบบลงไปค่ะ
โดยเริ่มต้นจาก

 • งบการเงิน เป็นเอกสารที่แสดงถึง ตัวเลขตั้งต้นของการคำนวณภาษี คือ กำไรสุทธิทางบัญชี
 • รายละเอียดประกอบ หรือที่มาการคำนวณของ รายการบวกกลับ และหักออก
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม

การเก็บเอกสารดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ ถ้าหากโดนสรรพากรตรวจสอบ เราก็สามารถที่จะชี้แจงเกี่ยวกับที่มาของตัวเลขอย่างมีที่มาที่ไปได้ค่ะ

เห็นไหมคะ การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล RD E-filing ง่ายนิดเดียว เพียงแค่ลงทะเบียนไม่กี่คลิก นำส่งเอกสารให้เรียบร้อย และรอรับ Username และ Password เพียงเท่านี้ นักบัญชียุคใหม่ก็สามารภทำงานได้อย่างสะดวกสบายแล้วค่ะ และถ้าอยากยื่นภาษีแบบฟินๆ ไม่ต้องกังวล อย่าลืมเช็คข้อควรระวังก่อนยื่นภาษีให้ครบ เพียงเท่านี้ชีวิตก็สบายขึ้นเยอะเลยค่ะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน สอบถามได้ที่นี่

Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า