ภาษี

จ่ายค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ต่างประเทศยื่นภพ.36 ภงด.54 ยังไง ?

จ่ายค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ต่างประเทศยื่นภพ.36 ภงด.54 ยังไง ?

ในการทำงานยุคปัจจุบันนี้ คงหนีไม่พ้นที่ต้องทำงานออนไลน์ ยิ่งเราฟันฝ่าวิกฤตโควิท-19 ที่เราต้อง Wrok from home รู้สึกว่าต้องหัดใช้โปรแกรมในการประชุม อบรมสัมมนา สั่งงาน ตรวจงาน หรือว่าส่งงาน ต่างก็ต้องมีแอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมมาเป็นตัวช่วย ทำให้องค์กรหลายๆองค์กรต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ ส่วนใหญ่แล้วค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ระดับอินเตอร์เนชั่ลแนลก็จะจัดตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ

เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ต่างประเทศ ก็อย่าลืมที่จะยืนภาษีให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด มีอยู่ 2 แบบภาษี ที่ต้องยื่น
1. แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.36
2. แบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.54
เราไปดูกันค่ะ ว่าจะต้องยื่นในอัตราเท่าไหร่ และยื่นอย่างไรกันบ้าง ในแบบมีช่องเยอะแยะไปหมด จะต้องเลือกรายการไหนบ้างนะ

แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.36
ภ.พ. 36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ที่จ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ จะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% แทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ประกอบกิจการในต่างประเทศ ให้นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด 30 วัน ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ในกรณีที่จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับมากกว่า 1 ราย หรือ จ่ายเงินได้พึงประเมินมากกว่า 1 ประเภท ให้แยกยื่นแบบ ภ.พ.36 แยกเป็นแต่ละรายผู้รับ และหรือแยกเป็นแต่ละรายประเภทการจ่ายเงินได้เลยค่ะ

ยกตัวอย่างเช่น จ่ายเงินค่าโปรแกรม ZOOM ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย

จำนวนเงิน $14.99 หรือ 509.66THB ($14.99*สมมติ $1 = 34THB)

จำนวนเงินที่จ่าย 509.66THB

คูณ อัตราภาษี 7%

เท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องยื่นแบบ ภพ.36 = 35.68 บาท

หากมีนำส่งในเดือนปัจจุบัน ให้นำมาใช้สิทธิภาษ๊ซื้อไปใช้สิทธิในเดือนหน้าด้วยนะคะ ถือเป็นสินทรัพย์ที่กิจการสามารถใช้สิทธิได้ โดยการให้นำไปรวมในยอดซื้อและภาษีซื้อใบแบบภพ.30 และอย่าลืมใส่เข้าไปในรายงานภาษีซื้อด้วยน้า

ต่อไปเราไปดูแบบยื่นกันค่ะ ว่ามีช่องที่เราต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญมีอะไรบ้าง

Slide3 13 - CPD Academy

หลังที่เราทุกท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวของกิจการแล้ว ต่อไปเป็นการพาทุกท่านกรอกแบบเกี่ยวกับการจ่ายซื้อค่าโปรแกรม ซอฟท์แวร์ต่างประเทศกันค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 มีหน้าที่ในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีใด ให้เราเลือก (1) คือ การจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในราชาอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ หรือให้แก่ผู้ประกอบอื่นที่กำหนดโดยพระราชกฤษฏีกา

ขั้นตอนที่ 2 กรอกชื่อ – ที่อยู่ ของผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ โดยสามารถหาข้อมูลได้จาก INVOICE ที่ได้มา

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวันที่จ่ายเงิน และวันที่ INVOICE

ขั้นตอนที 4 ให้เลือก (2) เป็นผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชาอาณาจักร

ขั้นตอนที่ 5 จ่ายชำระราคาสำหรับ ให้กรอก ค่าโปรแกรมและซอฟท์แวร์

ขั้นตอนที่ 6 กรอกจำนวนเงินที่จ่ายและกรอกจำนวนภาษี (จำนวนเงินที่จ่าย x 7%)
ถ้าหากครบ 6 ขั้นตอนในข้อมูลที่จำเป็นแล้ว ก็กดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต หรือว่ายื่นกระดาษที่กรมสรรพากรพื้นที่ได้เลยค่ะ

ถ้าหากยื่นกระดาษ นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด 30 วัน ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นนะคะ

แต่ถ้าชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบค่ะ

แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.54 (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)

ภงด.54 คือ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร

ซึ่งค่าโปรแกรมและซอฟแวร์ถือเป็นค่าสิทธิ ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฏากร
ต้องหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15% แต่ต้องพิจารณาอนุสัญญาภาษีซ้อนร่วมด้วย เนื่องจากบางประเทศมีการทำข้อตกลงในการลดอัตราภาษี

ยกตัวอย่างเช่น จ่ายเงินค่าโปรแกรม ZOOM ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย

จำนวนเงิน $14.99 หรือ 509.66THB ($14.99*สมมติ $1 = 34THB)

จำนวนเงินที่จ่าย 509.66THB

คูณ อัตราภาษี 5% (ประเทศสหรัฐอเมริกา ลดอัตราภาษีเป็น 5%)

เท่ากับจะต้องหัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องยื่นแบบ ภงด.54 = 25.48 บาท

ต่อไปเราไปดูแบบยื่นกันค่ะ ว่ามีช่องที่เราต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญมีอะไรบ้าง

Slide4 9 - CPD Academy

ขั้นตอนที่ 1 การนำส่งภาษี ให้เราเลือก (1) คือ ภาษีหักจากเงินได้ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฏากร

ขั้นตอนที่ 2 กรอกชื่อ – ที่อยู่ ของผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ โดยสามารถหาข้อมูลได้จาก INVOICE ที่ได้มา

ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทเงินได้ที่จ่ายเป็น (4) ค่าสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 40(3)

ขั้นตอนที 4 กรอกจำนวนเงินที่จ่ายและกรอกจำนวนภาษี (จำนวนเงินที่จ่าย x อัตราภาษี)

ขั้นตอนที่ 5 กรอกวันที่จ่ายเงิน และวันที่ INVOICE

ถ้าหากครบ 5 ขั้นตอนในข้อมูลที่จำเป็นแล้ว ก็กดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต หรือว่ายื่นกระดาษที่กรมสรรพากรพื้นที่ได้เลยค่ะ

ถ้าหากยื่นกระดาษ นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน แต่ถ้าชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบค่ะ

เมื่อในองค์กรของเรามีโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่แล้วก็อย่าลืมสำรวจองค์กรของท่านเองนะคะ ว่าได้ขอเอกสารในการจ่ายเงินซื้อจากทางผู้ประกอบการต่างประเทศมาอย่างถูกต้องหรือไม่ ก็คือใบ Invoice ที่ระบุข้อมูลและเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีของกิจการ เพื่อที่จะนำยื่นแบบภพ.36 และ ภงด.54 อย่างถูกต้องค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า