ภาษี

Keyman ของกิจการ ซื้อประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

Key Man ของกิจการ ซื้อประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ในกิจการทุกกิจการ ต่างต้องมีหัวเรือใหญ่ ที่ต้องคอยบริหารหรือคิดกลยุทธ์ สร้างคอนเนคชั่น หาลูกค้า บริหารงานให้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนสำคัญของกิจการ หรือ Keyman ยกตัวอย่างเช่น CEO CFO COO กรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรอง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ตำรงตำแหน่งสำคัญในกิจการ เป็นต้น ถ้าขาดบุคคลเหล่านี้ไป บางกิจการอาจระส่ำระสาย ขาดความมั่นคงและปลอดภัยทันที การซื้อประกันชีวิต สำหรับ Keyman จึงเป็นเรื่องสำคัญ และนักบัญชีหลายคนคงสงสัยต่อใช่ไหมคะว่า การซื้อประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีในกิจการได้จริงไหม

1. Keyman คืออะไร

Keyman หรือ บุคคลสำคัญของกิจการ คือ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารกิจการ ให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น สร้างธุรกิจให้เจริญเติบโต สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้

ส่วนใหญ่ Keyman คือ คนที่เป็นหุ้นส่วน มีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น “กรรมการบริษัท” หรือ ตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO CFO COO เป็นต้น

2. เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีได้ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

การซื้อประกันชีวิตของ Keyman ที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

  • มีการกำหนดระเบียบการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายให้ ในระเบียบมติที่ประชุมของบริษัท
  • ระเบียบมติที่ประชุมของบริษัท มีความเห็นชอบ
  • สวัสดิการพนักงานจะเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ก็ต่อเมื่อ เป็นสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทุกคนในระดับเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และกำหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของกิจการ

สรุปง่ายๆ คือ ค่าเบี้ยประกันชีวิตของ Keyman ก่อนที่จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ต้องมีการประชุมและเห็นชอบในที่ประชุมก่อนตามกำหนดระเบียบการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตของบริษัท ค่าใช้จ่ายรายการนี้ถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ค่ะ

ค่าเบี้ยประกันชีวิต Key Man
ค่าเบี้ยประกันชีวิต Key Man

ต่อไปเราไปดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะ

3. ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

Key man ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี
Key man ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี

บริษัท ABC จำกัด CFO ได้อนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อทำการซื้อประกันชีวิตตัวเอง เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

วิเคราะห์รายการ : เงินเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายไป ไม่เป็นไปตามกำหนดระเบียบการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัท ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
สามารถดูลักษณะของรายจ่ายต้องห้าม ได้เพิ่มเติมที่บทความนี้ค่ะ ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ที่นักบัญชีควรรู้

บริษัท XYZ จำกัด กรรมการ ได้กำหนดระเบียบการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายให้ ในระเบียบมติที่ประชุมของบริษัท ผ่านการเห็นชอบในที่ประชุมแล้ว ว่าจะซื้อประกันชีวิต ให้ในตำแหน่ง C Level ทุกคน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 500,000 บาท

วิเคราะห์รายการ : เงินเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายไป เป็นไปตามกำหนดระเบียบการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัท ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

สรุป คือ จากตัวอย่างทั้งสองบริษัทเปรียบเทียบกันจะได้เป็นตามตารางนี้ค่ะ

บริษัทที่มีการซื้อเบี้ยประกันชีวิตรายได้ค่าเบี้ยประกันชีวิต Key Man กำหนดระเบียบในที่ประชุมของบริษัทจ่ายภาษี
บริษัท ABC จำกัด1,000,000500,000ไม่มี = รายจ่ายต้องห้าม120,000
บริษัท XYZ จำกัด1,000,000500,000มี = รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล20,000

คำถามถัดมาที่ทุกคนสงสัย หากตัวเราเองเป็น Keyman แล้วบริษัทซื้อประกันให้ในลักษณะนี้ จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไหมนะ มาดูกันค่ะ

เรามีแนววินิจฉัยของกรมสรรพากรมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพิ่มเติมกันค่ะ

เลขที่หนังสือแนววินิจฉัยกค 0811/408
เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ
ข้อหารือบริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ เพื่อเป็น
สวัสดิการและการตอบแทนคุณความดีที่บริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จึงหารือว่า
1. เบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้กรรมการผู้จัดการตามมติที่ประชุมนี้ หักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ได้หรือไม่มีข้อจำกัดอย่างไร
2. เบี้ยประกันชีวิตนี้จะถือเป็นรายได้พึงประเมินนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของกรรมการผู้จัดการหรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร
3. กรณีที่บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดแทนกรรมการผู้จัดการตามมติ
ที่ประชุมและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร
แนววินิจฉัย1. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ จ่ายให้กรรมการผู้จัดการตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ
หากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับกรรมการทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ
มีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร และเพื่อความสะดวกใน
การแสดงหลักฐาน ให้บริษัทประกันภัยหมายเหตุไว้ในใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความว่าเบี้ยประกันชีวิตที่รับนี้
จ่ายโดยบริษัท…
2. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินค่าภาษีอากรที่บริษัทฯ ออกให้ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์
เพิ่มที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รับ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานจะต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48 (1)
แห่งประมวลรัษฎากร
3. เงินค่าภาษีอากรที่บริษัทฯ ออกให้ ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ประกอบกิจการ บริษัทฯ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร
สรุปบริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ เพื่อเป็น
สวัสดิการและการตอบแทนคุณความดีที่บริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา
1. เบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้กรรมการผู้จัดการตามมติที่ประชุมนี้ หักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯได้ แต่ต้องมีแสดงหลักฐาน ให้บริษัทประกันภัยหมายเหตุไว้ในใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความว่าเบี้ยประกันชีวิตที่รับนี้
จ่ายโดยบริษัท…
2. เบี้ยประกันชีวิตนี้จะถือเป็นรายได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้นำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งพนักงานจะต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48 (1)
แห่งประมวลรัษฎากร
3. บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดแทนกรรมการผู้จัดการตามมติ
ที่ประชุมและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เงินค่าภาษีอากรที่บริษัทฯ ออกให้กรรมการ ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ประกอบกิจการ บริษัทฯ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้

พอเห็นจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตัวเลขที่กระทบกับการจ่ายภาษีก็เยอะเหมือนกันนะคะ นักบัญชีเมื่อทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขนาดนี้แล้ว ก็อย่าลืมแนะนำให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อประกันภัยในด้านของภาษีด้วยนะคะ ในกิจการของพวกเราจะได้ทำกันอย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวลใจเมื่อถึงเวลาสรรพากรเข้ามาตรวจสอบค่ะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน
สอบถามได้ที่นี่
Line: @cpdacademy

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า