ภาษี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ดอกเบี้ยรับ สัมพันธ์กันยังไง พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ดอกเบี้ยรับ สัมพันธ์กันยังไง พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

ในการทำธุรกิจต้องเกิดการกู้ยืมเงินเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่ไม่ธรรมดาน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีนั่นเองค่ะ เพราะรายได้ที่ได้รับจากการให้กู้ยืมเงินนั้น ก็คือ ดอกเบี้ยรับ และในบทความนี้เราก็จะพาไปดูเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ดอกเบี้ยรับค่ะ ว่ามีความสัมพันธ์กันยังไง ถ้ากิจการมีดอกเบี้ยรับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ อย่างไรบ้าง

ภาษีธุรกิจเฉพาะและดอกเบี้ยรับคืออะไร?

คำนิยาม
ภาษีธุรกิจเฉพาะการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่เรียกเก็บเพื่ออุดช่องโหว่ของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกิจการที่ไม่สามารถคำนวณได้แบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจการเงิน ที่ประเมินกิจกรรมในการขายสินค้าและบริการได้ยากกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น จึงใช้ภาษีธุรกิจเฉพาะในการการจัดเก็บภาษีแทนนั่นเองค่ะ

แสดงว่าถ้าจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็จะไม่เกิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่มีการจัดเก็บภาษีทับซ้อนกัน
ดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับในบทความนี้ เราจะหมายถึง ดอกเบี้ยรับที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน และได้รับผลตอบแทนมาในรูปแบบของดอกเบี้ย

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ดอกเบี้ยรับ สัมพันธ์กันยังไง?

ในส่วนของภาษีธุรกิจเฉพาะ กำหนดไว้ว่ามีธุรกิจรูปแบบไหน ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบ้าง สามารถดูได้ที่บทความนี้นะคะ ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร กิจการแบบไหนต้องเสียบ้าง

ธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยรับก็คือ การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้กู้ยืม โดยไม่จำเป็นว่าต้องเปิดเป็นธนาคารนะ ซึ่งทำให้กิจการนี้มีรายได้อื่น ที่เรียกว่า “รายได้รับดอกเบี้ย” ซึ่งดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมนี้ต้องนำมายื่นภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเอง

ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะไหม
ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะไหม

ดอกเบี้ยรับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจริงไหม?

จากคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน มีคำวินิจฉัยที่สามารถยืนยันได้ว่า กิจการที่มีรายได้ดอกเบี้ยรับ หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ให้ ก็ต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะ

เรามีดูคำวินิจฉัยกัน

เลขที่คำวินิจฉัยกค 0811/16976
วันที่16 ธันวาคม 2541
เรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน
สรุปประเด็นสำคัญกิจการเป็นตัวกลางในการจัดหาเงินกู้ยืมให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
มีทั้งด้านของ เงินให้กู้ยืม – บริษัท A
มีรายได้ในการจัดหาเงินกู้ เรียกว่าค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยรับ

และด้านของ กู้ยืมเงิน-ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ มีดอกเบี้ยจ่าย

คำถาม
1. กิจการต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
2. กิจการต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับในอัตราร้อยละ 3.3 ใช่หรือไม่
3. ค่าธรรมเนียมจากการจัดหาเงินให้กู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมจัดการจะถือเป็น รายได้ประเภทค่าบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
หากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเข้าลักษณะประเภทธุรกิจใด
แนววินิจฉัยกรณีตามข้อเท็จจริง
รายรับจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ซึ่งถือเป็น
ดอกเบี้ยบริษัทจะต้องนำรายรับดังกล่าวมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในประเภทการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 3.3

โดยที่การให้กู้ยืมดังกล่าวไม่ได้ทำเป็นปกติธุระหากแต่เป็นการประกอบการเป็นครั้งคราว จึงไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

สรุปง่ายๆก็คือ การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะรวมภาษีท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 3.3 แต่กิจการนี้ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะว่าไม่ได้ให้กู้ยืมเงินเป็นปกติของกิจการนั่นเองค่ะ

ตัวอย่างการคำนวณและกรอกแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ

ต่อไปเราจะพาไปดูตัวอย่างในการคำนวณและแบบที่ใช้ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะกันค่ะ

ก่อนอื่นเรามาดูเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นแบบภาษีกันค่ะ
ในการที่เราจะคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับดอกเบี้ยรับได้นั้น เราต้องรู้ว่ามีรายได้ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นั่นเอง
เพราะฉะนั้น ข้อมูลที่สำคัญคือ ตารางการคำนวณดอกเบี้ยรับตามสัญญาที่ระบุค่ะ

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยรับที่ต้องเสียภาษี

บริษัท ซีพีดี อะแคดามี่ จำกัด ประกอบกิจการให้บริการอบรมสัมมนา ให้กรรมการกู้ยืมเงินจำนวน 475,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ครบกำหนดจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี กิจการจะต้องยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะเท่าไหร่

อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในกรณีนี้ บริษัท ซีพีดี อะแคดามี่ จำกัด เป็นธุรกิจประเภทบริการ ไม่ได้มีการให้กู้ยืมเงินเป็นประจำ จึงไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นประเภทการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ในการมีรายได้ดอกเบี้ยรับ ให้จ่ายชำระอัตราภาษีร้อยละ 3 ของดอกเบี้ยรับและรายได้ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10% ของภาษีที่ต้องจ่ายชำระ เรามาดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะ

จำนวนเงินวิธีการคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายชำระ
เงินให้กู้ยืม 475,000
จำนวน 365 วัน
อัตราดอกเบี้ย 2%
475,000 x 2% x 365/365 วัน
ดอกเบี้ยรับ9,500 บาท
อัตราภาษีร้อยละ 3 ของดอกเบี้ยรับ9,500 x 3%285 บาท
รายได้ส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10% ของภาษีที่ต้องจ่ายชำระ285 x 10%28.50 บาท
รวมภาษีที่ต้องจ่ายชำระทั้งสิ้น285 + 28.50313.50 บาท
ตัวอย่างการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ดอกเบี้ยรับ
ตัวอย่างการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ดอกเบี้ยรับ

ต่อมาเรามาดูตัวอย่างการกรอกแบบกันค่ะ ว่ารายการของภาษีธุรกิจเฉพาะของดอกเบี้ยรับจะต้องกรอกยังไงบ้าง

การกรอกแบบแสดงรายการ ภ.ธ.40
การกรอกแบบแสดงรายการ ภ.ธ.40

ตามที่อยู่ในกรอบสีแดงนะคะ ดอกเบี้ยรับของธุรกิจทั่วไปจะอยู่ในประเภทกิจการหัวข้อที่ 7 คือการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

ประเภทของรายรับ เนื่องจากเราคือกิจการทั่วไป ที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องของ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

ส่วนช่องของรายรับ จากที่เราได้คำนวณมานั้น ตามตัวอย่างการคำนวณ ให้ใส่จำนวนเงิน 9,500 บาท
เมื่อทำการคุณอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ 3% เท่ากับ 285 บาท

และข้อ 16. จะต้องนำภาษีธุรกิจเฉพาะ 285 บาท มาคำนวณต่อเพื่อเสียรายได้ส่วนท้องถิ่นอีก 10% ของจำนวนภาษี จะเท่ากับ 28.50 บาท ทำให้ช่องรวมภาษีธุรกิจเฉพาะ ดอกเบี้ยรับของกรณีตัวอย่างนี้ เท่ากับ 313.50 บาทนั่นเองค่า

เดดไลน์การชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะต้องชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป กรณีที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต สามารถขยายเวลาในการยื่นแบบภาษีได้อีก 8 วันเลยค่ะ

ยกตัวอย่างเช่น ได้รับดอกเบี้ยรับเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต้องนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายในวันวันที่ 15 มกราคม 2566 หรือยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ต้องชำระภายในวันที่ 23 มกราคม 2566 นั่นเองค่ะ

FAQ : คำถามที่พบบ่อย

Q : ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไรและทำไมเราต้องจ่าย?

A : การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีที่เรียกเก็บเพื่ออุดช่องโหว่ของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกิจการที่ไม่สามารถคำนวณได้แบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร มีการประเมินกิจกรรมการทำธุรกิจยากกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น จึงใช้ภาษีธุรกิจเฉพาะในการการจัดเก็บภาษีแทนภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะ

Q : เอกสารและข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร?

A : สัญญาเงินกู้ยืม และตารางการคำนวณดอกเบี้ย ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ค่ะ ต้องทดสอบคำนวณก่อนที่จะเรียกเก็บดอกเบี้ยและนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อเราจะได้ยื่นแบบภาษีอย่างถูกต้องและตรงเวลาค่ะ

บทสรุป

รู้แบบนี้แล้ว กิจการไหนที่มีบัญชีเงินให้กู้ยืมต่างๆ ต้องมาสำรวจนะคะ ว่าได้เรียกเก็บดอกเบี้ยหรือยัง และนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างถูกต้องตามกฏหมายหรือยัง ถึงเราจะไม้ได้จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ก็ต้องนำส่งเพราะเราเข้าเงื่อนไขของการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ รายการนี้สำคัญมาก นักบัญชีควรจะแจ้งประเด็นนี้ให้ผู้ประกอบการทราบด้วยหากมีบัญชีเงินให้กู้ยืม เพราะว่ามีภาระภาษีตามมาอย่างแน่นอน

ทุกท่านสามารถดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะที่กล่าวถึงภาพรวมทั้งหมด ได้ที่ลิงค์นี้เลยค่ะ

ประเด็นสำคัญต้องรู้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ มัดรวมที่นี่ที่เดียว

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cpdacademy 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า