ความรู้บัญชี

ยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่าน DBD E-Filing ทำอย่างไร?

ยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่าน DBD E-Filing ทำอย่างไร

การจัดทำงบการเงิน ในทุกๆปีงานประจำของเจ้าของธุรกิจและนักบัญชีทุกท่านก็คือ การนำส่งงบการเงินประจำปี ถึงจะเป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการจัดทำงบการเงิน การนำส่งงบการเงิน เดิมเป็นวิธีการยื่นแบบกระดาษแต่ปัจจุบันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่าน DBD E-Filing เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำส่งงบการเงินที่สะดวกและรวดเร็ว ทำให้การยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่าน DBD E-Filing เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายของวงการบัญชีเลยค่ะ แล้วถ้าใครที่กำลังเปิดบริษัท หรือบริษัทของเพื่อนๆยังยื่นงบการเงินแบบกระดาษอยู่ สนใจที่อยากจะหันมายื่นงบการเงินออนไลน์ บทความนี้จะกล่าวถึงตั้งแต่การเริ่มลงทะเบียนจนถึงการเลือกไฟล์ การยื่นงบต้องทำอย่างไรกันเลยค่ะ

1. ลงทะเบียน ยื่นงบ DBD E-filling ครั้งแรก

สำหรับกิจการที่ยังไม่เคยยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่าน DBD E-Filing ต้องทำการเพิ่งขอรับ Username และ Password เป็นครั้งแรก สามารถขอรับผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การลงทะเบียนระบบ E-Filling
1.1 กรอกใบสมัครและขอใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
1.2 พิมพ์แบบคำขอ พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
1.3 ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน


เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่

 • แบบคำขอ Username และ Password ซึ่งลงชื่อโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลตามที่ได้ จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการที่ให้นำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจที่ลงชื่อ ในคำขอ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี )
 • แสดงต้นฉบับบัตรประชาชนของผู้รับมอบ อำนาจหรือผู้ยื่นคำขอ

1.4 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอ
1.5 ยืนยันการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ ภายใน 30 วัน (ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว)

2. ยื่นงบ DBD E-filling ต้องทำยังไง?

กิจการจะต้องดาวน์โหลดไฟล์งบการเงิน โดยจะต้อง Log in เข้าระบบด้วย Username และ Password ของนิติบุคคลดังกล่าวเท่านั้น เพราะว่าไฟล์ที่ได้มานั้น จะใช้ได้เฉพาะนิติบุคคล 1 รายเท่านั้น และรูปแบบของงบการเงิน ก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยค่ะ

ขั้นตอน คือ เข้าสู่ระบบ > เตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น > เตรียมข้อมูลแบบ Offline > Download ไฟล์ Excel งบการเงิน V.2.0

และมาถึงขั้นตอนที่สำคัญ ที่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ DBD XBRL in Excel เวอร์ชั่น 2.0

ก่อนที่ระบบจะให้เรา Download ก็จะต้องเลือกข้อมูลที่สำคัญดังนี้

– รอบระยะเวลางวดปีปัจจุบันที่เราจะยื่นงบการเงิน

– เลือกรูปแบบงบการเงิน ตามมาตราฐานรายงานทางการเงินที่กิจการใช้

– เลือกรูปแบบของงบกำไรขาดทุน

กด Download ไฟล์ลงคอมพิวเตอร์ของเรา ไฟล์ที่ได้มาจะเป็นไฟล์ .Zip ทำการ Extract File แล้วลงมือกรอกงบการเงินได้เลย

3.เลือกประเภทงบกำไรขาดทุนให้ถูกต้องก่อนยื่นงบการเงิน DBD E-Filing

ในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลจะต้องเลือกแบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนแบบไหน ประเภทงบกำไรขาดทุนมีแบบไหนบ้าง ไปดูกันค่ะ

งบกำไรขาดทุนมีกี่ประเภท
งบกำไรขาดทุนมีกี่ประเภท

ในตัวเลือกของบริษัทจำกัด จะมีอยู่ 3 ประเภท

 • 220000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย / งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบงบเดียว
 • 240000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบขั้นเดียว / งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบขั้นเดียว แสดงแบบงบเดียว
 • 260000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบหลายขั้น / งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบหลายขั้น แสดงแบบงบเดียว
งบกำไรขาดทุน จำแนกตามลักษณะ
งบกำไรขาดทุน จำแนกตามลักษณะ

220000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย / งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบงบเดียว”

รูปแบบนี้มีการใช้ร่วมกับงบที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะ จึงมี “ / งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ “ มาด้วย

เรามาขยายความคำว่า จำแนกตามลักษณะค่าใช้จ่ายกันค่ะ หมายถึง การนําเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย เช่น การเปลี่ยนแปลงในงานสําเร็จรูป งานระหว่างทําและถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เงินเดือนและค่าแรง เป็นต้น

งบกำไรขาดทุนจำแนกตามหน้าที่-ขั้นเดียว
งบกำไรขาดทุนจำแนกตามหน้าที่-ขั้นเดียว

240000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบขั้นเดียว / งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบขั้นเดียว แสดงแบบงบเดียว”

จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบขั้นเดียว นําเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จะเห็นว่าความแตกต่างจากงบกำไรขาดทุนจำแนกตามลักษณะ คือไม่มีบัญชีที่เป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงของสินค้า ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน งบกำไรขาดทุนแบบจำแนกตามหน้าที่ จะแสดงที่บัญชีต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารไปเลยค่ะ

งบกำไรขาดทุนจำแนกตามหน้าที่-หลายขั้น
งบกำไรขาดทุนจำแนกตามหน้าที่-หลายขั้น

260000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบหลายขั้น / งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบหลายขั้น แสดงแบบงบเดียว”

จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – แบบหลายขั้น นําเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร แต่เป็นการนําเสนอรายได้ สลับกับการหักค่าใช้จ่าย ไม่ได้แยกตามประเภทหรือหมวดหมู่ของชื่อบัญชี โดยที่เราจะรู้กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ที่แตกต่างจากงบกำไรขาดทุนอื่นๆนั่นเอง

ถ้าหากเพื่อนๆ เจอว่างบกำไรขาดทุนใด มีคำว่า “กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น” ที่หน้างบ ก็ตอบได้ทันทีเลยค่ะ ว่าเป็นงบกำไรขาดทุน จำแนกตามหน้าที่ – แบบหลายขั้น

4. ไฟล์ DBD XBRL in Excel กรอกยังไง จุดไหนสำคัญ

ในขั้นตอนก่อนที่เราจะดาวน์โหลดไฟล์ DBD XBRL in Excel เวอร์ชั่น 2.0 มากรอก เราจะต้องเลือกรูปแบบงบการเงิน Taxonomy มีให้เลือกมีหลักๆ 3 ประเภท

 • TFRS : Thai Financial Reporting Standard นิติบุคคลจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • TFRS for NPAEs : Non-Publicly Accountable Entities นิติบุคคลจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
 • TFRS for NPAEs – Ext : Non-Publicly Accountable Entities – Extend นิติบุคคลจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และมีการเลือกใช้ TFRS บางฉบับ

การจะเริ่มยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่าน DBD E-Filing ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ เพียงแค่เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในกิจการของตัวเองเกี่ยวกับประเภทงบกำไรขาดทุน รูปแบบงบการเงิน และเรียนรู้ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน ยื่นงบ DBD E-filling ครั้งแรก และดาวน์โหลดไฟล์ DBD XBRL in Excel เวอร์ชั่น 2.0 มาทำงบการเงินตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด เพียงเท่านั้นก็สามารถยื่นงบการเงินได้แบบสะดวกสบาย ประหยัดเวลาเดินทาง

เมื่อทราบขั้นตอนที่จะต้องทำแล้ว ก็เริ่มต้นในการลงทะเบียนกันเลยจ้า นอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน ลองเช็คได้ที่นี่เลย

ยื่นงบการเงินคืออะไร ธุรกิจต้องยื่นงบภายในเมื่อไรบ้าง

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามได้ที่นี่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Yเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า