ความรู้บัญชี

สำนักงานบัญชีคุณภาพ คืออะไร ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

สำนักงานบัญชี-คุณภาพ

สำหรับใครที่กำลังเริ่มเปิดสำนักงานบัญชี หรืออยากจะมีสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง เคยคิดไหมว่ามันจะมีวิธีใดบ้างที่ช่วยเพิ่มเครดิต หรือความน่าเชื่อถือให้สำนักงานของเรา ลูกค้าจะได้วางใจในตัวเรามากขึ้น และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับการรับรอง “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” สิ่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับสำนักงานบัญชีของเรา และช่วยอัพเกรดมาตรฐานสำนักงานของเราไปอีกขั้นหนึ่งได้ เพื่อให้สำนักงานบัญชี รายได้งอกงามมากขึ้น ลูกค้ามากขึ้นในอนาคต

สำนักงานบัญชีคุณภาพ คืออะไร

สำนักงานบัญชีคุณภาพ คือ สำนักงานบัญชี ที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สำนักงานบัญชี ที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพ จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าสำนักงานบัญชีทั่วไป และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้น เพราะมีมาตรฐาน ที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วนั่นเอง

ทั้งนี้ ชื่อ และที่อยู่ ของสำนักงานที่ได้รับการรับรอง จะถูกแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 มี สำนักงานที่ได้รับการรับรองอยู่ทั้งสิ้น 166 สำนักงาน เลยทีเดียว

ระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี ประกอบด้วยอะไรบ้าง

สำนักงานบัญชีต้องจัดทำ นโยบายคุณภาพของสำนักงานบัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับสำนักงานบัญชี และสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานบัญชีทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งองค์ประกอบของระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี ประกอบไปด้วย

 1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี
 2. ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี
 3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี
 4. การจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี
 5. การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี
 6. การติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี
 7. การจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี

จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบระบบคุณภาพสำนักงานบัญชีแต่ละด้านนั้น จะช่วยส่งเสริมให้สำนักงานของเรามีคุณภาพมากขึ้น มีมาตรฐานในการทำงานมากขึ้นนั่นเอง

ระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี-ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี-ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ทุกคนสงสัยกันหรือเปล่าว่า จะมีประโยชน์อะไรอื่น นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพการทำงาน ในสำนักงานบัญชีบ้างล่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่า ประโยชน์อื่น ๆ ที่สำนักงานบัญชีจะได้รับอะไรอีกบ้าง

 1. จะได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายในการการันตีคุณภาพ ว่าเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบแล้ว
 2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดได้ เนื่องจากได้รับการการันตีคุณภาพแล้ว ดังนั้น เราสามารถใช้ใบรับรองนี้เป็นจุดขาย ในการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
 3. สามารถดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ ให้พนักงานอยากที่จะเข้ามาทำงานที่สำนักงานได้ เนื่องจากสำนักงานบัญชีมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีระบบ ระเบียบ มีนโยบายการทำงานที่ดี
 4. จะถูกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควบคุมคุณภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจเป็นการตรวจประเมินทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนก็ได้

คุณสมบัติของสำนักงาน ที่จะยื่นขอหนังสือรับรอง

สำนักงานบัญชีนั้น ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามา ก็เข้ามาได้ง่าย ๆ มีเงื่อนไขคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย เรามาดูกันว่าคุณสมบัติที่สำนักงานบัญชีต้องมี ก่อนที่จะขอรับหนังสือรับรอง มีอะไรบ้าง

 1. ต้องประกอบกิจการด้านการจัดทำบัญชีมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ต้องมีลูกค้า งานรับทำบัญชี อย่างน้อย 15 ราย ขึ้นไป
 3. หัวหน้าสำนักงานต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบัญชี และมีประสบการณ์การรับทำบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. ต้องมีผู้ช่วยที่เป็นพนักงานประจำ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี อย่างน้อย 1 คน
 5. มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 6. กรณีมีหุ้นส่วนหรือกรรมการ ที่รับผิดชอบงานด้านรับทำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ด้วย
เงื่อนไขที่สำนักงานบัญชีคุณภาพต้องปฏิบัติ
คุณสมบัติของสำนักงาน ที่จะยื่นขอหนังสือรับรอง

ขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพ

หากสำนักงานบัญชีมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สำหรับการขอรับหนังสือรับรองแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ การขอรับหนังสือรับรอง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามแบบ คำขอหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี (แบบ ร.สบ. 1) พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุในแบบคำขอหนังสือรับรอง ในกรณีที่สำนักงานมีหลายแห่งแยกจากกัน ให้ขอหนังสือรับรองแยกแต่ละสำนักงาน
 2. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพสำนักงานจากสถาบันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด เช่น สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานอื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความเห็นชอบ โดยที่สำนักงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมิน ตามที่หน่วยงานตรวจประเมินเรียกเก็บ
 3. ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เงื่อนไขที่สำนักงานบัญชีคุณภาพต้องปฏิบัติ

หนังสือรับรองจะมีกำหนดอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีนี้ เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชี
 2. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจเป็นการตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม โดยสำนักงานบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการตรวจคุณภาพเอง
 3. ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินทุกครั้ง รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตรวจประเมิน
 4. ไม่นำหนังสือรับรองไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 5. ในกรณีที่สำนักงานบัญชีถูกร้องเรียน สำนักงานบัญชีต้องพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในเวลาที่กำหนด

กรณีที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ สามารถขอต่ออายุได้ โดยใช้แบบคำขอต่ออายุหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี (แบบ ร.สบ. 2) พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุในแบบคำขอต่ออายุหนังสือรับรอง และยื่นภายใน 90 วันก่อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ ซึ่งแน่นอนว่าต้องผ่านการตรวจประเมินอีกครั้งตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพ
ขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพ

สรุป

การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีนั้น เป็นใบรับรองที่มาจาก ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในบทความนี้

ดังนั้น การจะเป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แถมยังต้องถูกประเมินคุณภาพ มาตรฐาน เป็นประจำทุกปีอีกด้วย แต่สิ่งที่ได้มานั้นก็คุ้มค่า เพราะจะช่วยยกระดับให้สำนักงานของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และรับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้น

โดยความน่าเชื่อถือ เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจสำนักงานบัญชี สุดท้ายแล้วถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เราก็ต้องสร้างความไว้วางใจ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากขึ้น สำนักงานบัญชีก็จะมีรายได้มากขึ้นนั่นเอง

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามได้ที่นี่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า