วิทยากรบัญชีและภาษี

วิทยากรบัญชี- ยลวรรณ จิรวัชรเดช (นุช)

ยลวรรณ จิรวัชรเดช (นุช)

“นักบัญชีไทยเก่งได้ไม่แพ้ใครในโลก มาเริ่มต้นพัฒนาตัวเองกันค่ะ”

ประสบการณ์

 • วิทยากรบัญชี ให้ความรู้บัญชีแบบเข้าใจง่าย แก่องค์กร อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนในและนอกตลาดหลักทรัพย์
 • ผู้ก่อตั้ง CPD Academy ศูนย์กลางความรู้ด้านบัญชี ภาษี และไลฟ์สไตล์ชีวิตดีๆ สำหรับนักบัญชียุคใหม่
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
 •  นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ “เถ้าแก่มีตังค์” และบล็อกเกอร์ด้านบัญชี เพจ Zero to Profit
 •  อดีตผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท Big4 ประเทศไทย ตรวจสอบบัญชีบริษัทชั้นนำในประเทศและบริษัทข้ามชาติ และมีประสบการณ์อบรมเทรนนิ่งบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก
 •  อดีตหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี บริษัท Deloitte & Touche LLP ประเทศสหรัฐอเมริกา

ใบประกอบวิชาชีพ

 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)
 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CPA)

ประวัติการศึกษา

 •  ปริญญาโท สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 •  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

9213cf4ff52363066cccee5d4e4485ff - CPD Academy

ถนอม เกตุเอม

พรี่หนอม Blogger ภาษีชื่อดัง เจ้าของแฟนเพจ TaxBugnoms ที่มีผู้ติดตามกว่า 460,000 คน

ประสบการณ์

 •   อดีตนักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 •   มีบทบาทในการให้ความรู้ด้านภาษีผ่านสื่อใหญ่มากมาย เช่น TPBS VOICE TV WORK POINT aday Bulletin PPTV ทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญด้านการลงทุน และหุ้น ให้สถาบันชั้นนำ
 •   วิทยากรให้ความรู้ด้านภาษี แก่มหาวิทยาลัย องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ประสบการณ์ด้านงานบรรยายกว่า 500 ครั้ง ผ่านสถาบันชั้นนำมากมาย อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ และมหาวิทยาลัย 100 แห่ง มีผู้ฟังมากกว่า 50,000 คน
 •   เจ้าของหนังสือภาษีธุรกิจ 101 ติดอันดับ Best Seller จากสำนักพิมพ์ SE-ED และผลงานอื่นๆ กว่า 10 เล่ม 

ใบประกอบวิชาชีพ

 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)
 •  ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษีอากร

4a6d64e7f0dd95d3bc3e108fbf69f815 - CPD Academy

กษรินทร์ เจียมทอง

ประสบการณ์

 •  2019 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินอิสระ และผู้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการ วิทยากรบัญชีบริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ
 •  2017 – 2019 ผู้จัดการอาวุโสแผนก Deal บริษัท ไพรซ์วอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอฟเอเอส จำกัด ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานในการตรวจสอบพิเศษทางบัญชีและการเงินเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายกิจการ (Financial due diligence) 
 •  2011 – 2017 ผู้จัดการอาวุโสแผนก Transactional Advisory Service บริษัท อีวาย คอร์ปอเรทเซอร์วิสเซส  จำกัด ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานในการตรวจสอบพิเศษทางบัญชีและการเงินเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายกิจการ (Financial due diligence) 
 •  2010 – 2011  ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน บริษัท บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) จำกัด ดูแลกระบวนการปิดบัญชีและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รวมถึงประสานงานการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 •  2004 – 2010 ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ และบริษัทเอกชน 

ใบประกอบวิชาชีพ

 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)
 •  ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

 •  ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลผลการเรียนดีเด่น)
 •  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

711a7ee5cbfe4ecf47fdf198ab8a14aa - CPD Academy

เบญจพร ก้องเกียรติวงศ์

ประสบการณ์

 •  2016 – ปัจจุบัน ผู้จัดการควบคุมงบประมาณ ของบริษัทชั้นนำและบริษัทข้ามชาติ มีประสบการณ์การวางแผน จัดทำ และควบคุมงบประมาณ และการควบคุมภายใน
 • วิทยากรบัญชี-ภาษี อาทิเช่น การจัดทำงบประมาณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับผู้ประกอบการมือใหม่
 •  2012 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอิสระ  ผู้ทำบัญชี และมีประสบการณ์เทรนนิ่งทางด้านบัญชีและภาษีแก่ลูกค้าองค์กรและบุคคลภายนอก
 •  2012 – 2016 ผู้เชี่ยวชาญงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน มีประสบการณ์ดูแล และให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ลูกค้าองค์กรด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 •  2007 – 2010 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (Audit Senior) และหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit in-Charge) บริษัท ไพรซ์วอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศ

ใบประกอบวิชาชีพ

 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

ประวัติการศึกษา

 •  ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
 •  ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1)

2692f387439c31d459e43eafb5f985b4 - CPD Academy

ชนิดา เลาหจีรพันธุ์

ประสบการณ์

 •  ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจของบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำ
 •  2017 ผู้จัดการแผนก Transaction Advisory Services ของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด ด้าน Valuation and Business Modelling มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ
 •  2013 – 2016 ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) และผู้จัดการแผนก Transaction Advisory Services ของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อขายกิจการ ในสายธุรกิจที่หลากหลาย
 •  2009 – 2012 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (Audit Senior) และหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit in-Charge) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศ

ใบประกอบวิชาชีพ

 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

ประวัติการศึกษา

 •  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

อื่นๆ

 •  ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial advisor) โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า